Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 21OdK/80/2024

(FO) Ďurjančík Milan (15.10.1980)

Šášovská 3016, 85105 Bratislava-Petržalka

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
07.05.2024SKavenger, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
07.05.2024SKavenger, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
07.05.2024SKavenger, k. s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
18.04.2024Mestský súd Bratislava IIIVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu