(PO) ŠTRKOPIESKY a STAVOHMOTY, a.s., IČO 35685239

Podhradská cesta 2, 03852 Sučany

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
02.01.2024Okresný súd ŽilinaOdvolanie správcu
19.10.2023Okresný súd ŽilinaOkresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ŠTRKOPIESKY a STAVOHMOTY, ...
21.09.2023Okresný súd ŽilinaZrušenie konkurzu
28.08.2023Okresný súd Žilina Schvaľuje konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov, zverejnený v Obchodom vestníku č...
17.08.2023JUDr. Erik Končok Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
01.08.2023Okresný súd Žilina Návrh na zrušenie konkurzu na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu z výťažku zo všeobecnej ...
01.08.2023Okresný súd Žilina Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov vracia správcovi na prepracovanie. ...
10.03.2023JUDr. Erik Končok Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
02.03.2023JUDr. Erik Končok Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
21.02.2023JUDr. Erik Končok Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty
21.02.2023JUDr. Erik Končok Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
19.10.2022JUDr. Erik Končok Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
19.10.2022JUDr. Erik Končok Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
14.03.2022JUDr. Erik Končok Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
25.01.2022JUDr. Erik Končok Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
26.11.2021JUDr. Erik Končok Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
26.10.2021JUDr. Erik Končok Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
11.10.2021Okresný súd Žilina Majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 172/2021 dňa ...
07.09.2021JUDr. Erik Končok Súpis všeobecnej podstaty
24.08.2021JUDr. Erik Končok Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu