Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/55/2024

(FO) Miker Štefan (16.06.1960)

Sliepkovce 34, 07237 Sliepkovce

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
15.07.2024JUDr. Igor Varga Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
21.05.2024JUDr. Igor Varga Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
21.05.2024JUDr. Igor Varga Súpis všeobecnej podstaty
21.05.2024JUDr. Igor Varga Súpis oddelenej podstaty
16.05.2024Mestský súd KošiceVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu