(PO) ARMALES, a.s., IČO 36475726

Duchnovičova 282/1, 06761 Stakčín

Zobraziť podstatu:
 • Všetky
 • Nezaradené
 • Všeobecná podstata
 • oddelená podstata veriteľa J.H.J. Development, s.r.o.
Poradie:
 • Všetky
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
Por. č.VeriteľUplatnená výškaUznaná/Určená výškaProti podstatePoradie
1 BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. 3 120,00 €3 120,00 €
oddelená podstata veriteľa J.H.J. Development, s.r.o.
Všeobecná podstata
A
A - Náklady speňaženia všeobecnej podstaty, rozvrhu a odmena správcu
2 Mgr. Andrej Fekete, správca 900,00 €900,00 €
oddelená podstata veriteľa J.H.J. Development, s.r.o.
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania
3 YOPI Accounting s.r.o. 240,00 €240,00 €
oddelená podstata veriteľa J.H.J. Development, s.r.o.
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania
4 YOPI Accounting s.r.o. 120,00 €120,00 €
oddelená podstata veriteľa J.H.J. Development, s.r.o.
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania
5 YOPI Accounting s.r.o. 120,00 €120,00 €
oddelená podstata veriteľa J.H.J. Development, s.r.o.
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania
6 Mgr. Andrej Fekete, správca 20 425,50 €20 425,50 €
oddelená podstata veriteľa J.H.J. Development, s.r.o.
Všeobecná podstata
A
A - Náklady speňaženia všeobecnej podstaty, rozvrhu a odmena správcu
7 Mgr. Radovan Muzika, správca 3 960,00 €3 960,00 €
oddelená podstata veriteľa J.H.J. Development, s.r.o.
Všeobecná podstata
A
A - Náklady speňaženia všeobecnej podstaty, rozvrhu a odmena správcu
8 YOPI Accounting s.r.o. 120,00 €120,00 €
oddelená podstata veriteľa J.H.J. Development, s.r.o.
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania
9 Mgr. Andrej Fekete, správca 171,03 €171,03 €
oddelená podstata veriteľa J.H.J. Development, s.r.o.
Všeobecná podstata
A
A - Náklady speňaženia všeobecnej podstaty, rozvrhu a odmena správcu
10 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 077,25 €2 077,25 €
oddelená podstata veriteľa J.H.J. Development, s.r.o.
Všeobecná podstata
K
K - Pohľadávky na daniach, poplatkoch, clách, poistnom na zdravotné poistenie, poistnom na sociálne poistenie, príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a príspevkoch na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu, ak súvisia so správou a speňažovaním majetku