(PO) ŠK AQUA TURČIANSKE TEPLICE, s.r.o., IČO 36383414

Kollárova 721/76, 03901 Turčianske Teplice

Zobraziť podstatu:
 • Všetky
 • Nezaradené
 • Všeobecná podstata
 • Oddelená podstata v prospech zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Poradie:
 • Všetky
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
Por. č.VeriteľUplatnená výškaUznaná/Určená výškaProti podstatePoradie
1 Slovenská pošta, a.s. 47,40 €47,40 €
Všeobecná podstata
E
E - Náklady súvisiace so správou konkurznej podstaty a pohladávky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním podniku počas konkurzu, vrátane pohľadávok zo zmlúv uzavretých správcom, ak nie sú uvedené v horšom poradí
2 Stredoslovenská energetika, a.s 762,46 €762,46 €
Oddelená podstata v prospech zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
E
E - Náklady súvisiace so správou konkurznej podstaty a pohladávky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním podniku počas konkurzu, vrátane pohľadávok zo zmlúv uzavretých správcom, ak nie sú uvedené v horšom poradí
3 Fidrik Milan 937,68 €937,68 €
Všeobecná podstata
J
J - Pracovnoprávne nároky, na ktoré vznikol nárok po vyhlásení konkurzu a za kalendárny mesiac, v ktorom bol konkurz vyhlásený, najviac vo výške štvornásobku životného minima mesačne za každý kalendárny mesiac trvania pracovnoprávneho vzťahu po vyhlásení konkurzu, vrátane kalendárneho mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz a kalendárneho mesiaca, v ktorom bol pracovnoprávny vzťah ukončený, pričom toto uspokojenie sa znižuje o plnenia poskytnuté podľa písmen G a H
4 Jana Klobučníková, Ing., 37,17 €37,17 €
Všeobecná podstata
E
E - Náklady súvisiace so správou konkurznej podstaty a pohladávky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním podniku počas konkurzu, vrátane pohľadávok zo zmlúv uzavretých správcom, ak nie sú uvedené v horšom poradí
5 Branislav Páleš, Ing., 858,00 €858,00 €
Oddelená podstata v prospech zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
E
E - Náklady súvisiace so správou konkurznej podstaty a pohladávky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním podniku počas konkurzu, vrátane pohľadávok zo zmlúv uzavretých správcom, ak nie sú uvedené v horšom poradí
6 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 3 828,78 €3 828,78 €
Oddelená podstata v prospech zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Všeobecná podstata
E
E - Náklady súvisiace so správou konkurznej podstaty a pohladávky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním podniku počas konkurzu, vrátane pohľadávok zo zmlúv uzavretých správcom, ak nie sú uvedené v horšom poradí
7 Stredoslovenská energetika, a.s. 3 111,17 €3 111,17 €
Oddelená podstata v prospech zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
E
E - Náklady súvisiace so správou konkurznej podstaty a pohladávky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním podniku počas konkurzu, vrátane pohľadávok zo zmlúv uzavretých správcom, ak nie sú uvedené v horšom poradí
8 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 63,91 €63,91 €
Všeobecná podstata
E
E - Náklady súvisiace so správou konkurznej podstaty a pohladávky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním podniku počas konkurzu, vrátane pohľadávok zo zmlúv uzavretých správcom, ak nie sú uvedené v horšom poradí
9 Ivana Pálešová 367,74 €367,74 €
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania
10 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 310,32 €190,19 €
Všeobecná podstata
K
K - Pohľadávky na daniach, poplatkoch, clách, poistnom na zdravotné poistenie, poistnom na sociálne poistenie, príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a príspevkoch na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu, ak súvisia so správou a speňažovaním majetku