Súdy príslušné na konkurzné konanie a reštrukturalizačné konanie

Mestský súd Bratislava I

pre obvod Krajského súdu v Bratislave
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava I
+421 2 88810111