Sledovanie dlžníka

Ste veriteľ a chcete byť včas informovaný, ak sa Váš dlžník dostane do úpadku?
Prihláste sa na odber notifikácie a my Vás budeme informovať, ak sa voči sledovanému dlžníkovi začne konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie.
Budete tak mať dostatok času na prihlásenie svojich pohľadávok, ak by bol voči dlžníkovi následne vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia.