Hlavná stránka > Vyhľadávanie služby > Obstaranie archívnych služieb

Obstaranie archívnych služieb

Typ služby:
Archívne služby
Lokalita poskytnutia:
Košice IV
Obsah:
Uznesením Mestského súdu Košice (Okresného súdu Košice I) sp. zn. 30K/10/2020 zo dňa 30.06.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok navrhovateľa – dlžníka POTRUBIE, a.s., Mládežnícka 2, 040 15 Košice, IČO: 36 175 421. Do funkcie správcu majetku úpadcu bol ustanovený JUDr. Tomáš Szalontay, správca so sídlom kancelárie Čajakova 5, 040 01 Košice (predtým Pražská 4, 040 11 Košice), zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod značkou S1717. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. 129/2021 dňa 07.07.2021, K032449. Ako konkurzný správca týmto obstarávam archívne služby na písomnosti, týkajúce sa činnosti úpadcu. Ide minimálne o 400 zakladačov hrúbky cca 8 cm. Služba musí zahŕňať prevzatie dokumentácie, jej triedenie, dodanie krabíc, uloženie zakladačov do krabíc, identifikáciu (označovanie) krabíc, ovdzov písomností do miesta archivácie. V prevažnej miere ide o účtovné podklady, čiastočne o pracovnoprávnu a súvisiacu agendu. Písomnosti sa nachádzajú v Košiciach, m.č. Šaca. Nakoľko výsledná cena služby bude závislá od počtu zakaldačov, ktoré budú predmetom archivácie (čo momentálne nie je možné určiť), v prípade, že máte záujem o dodanie služby, uveďte vo Vašej ponuke cenu archivačných služieb za jeden zakladač. Následne bude finálna cena určená ako súčin Vami navrhnutej ceny a počtu archivovaných zakladačov. Svoje ponuky posielajte najneskôr dňa 31.03.2024 a to e-mailom na adresu szalontay@tsls.sk alebo do elektronickej schránky správcu na portáli www.slovensko.sk. V prípade potreby poskytnutia dodatočných informácií je možné kontaktovať správcu e-mailom na vyššie uvedenej adrese. V žiadosti uveďte svoje kontaktné údaje vrátane telefónneho čísla. JUDr. Tomáš Szalontay, správca
Kontaktné údaje: