Aktuality

Nová súdna mapa

1.6.2023 V súvislosti so Súdnou mapou (zákon č.150/2022 Z. z.) prichádza od 1.6.2023 k nasledovným zmenám v insolvenčnom konaní: v Bratislave dochádza k zmene kauzálnej príslušnosti z Okresného súdu Bratislava I na Mestský súd Bratislava III, Okresný súd Košice I sa mení na Mestský súd Košice. Zmenia sa názvy súdov pri... ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK


Povinnosť zverejnenia zoznamu pohľadávok v Registri úpadcov

11.1.2023 Podľa ustanovenia § 206n ods. 4 druhej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v konkurzoch vyhlásených a reštrukturalizáciách povolených do 16. júla 2022, správca zabezpečí zverejnenie zoznamu pohľadávok v Registri úpadcov (ďalej len „RU“) najneskôr do 31. januára 2023. Je zrejmé, že v RU sa nachádzali len tie konania, v ktorých bol konkurz vyhlásený a reštrukturalizácia povolená po zavedení RU, t. j. po 1. júli 2016. Aby správca dokázal splniť vyššie uvedenú povinnosť, dňa 11. januára 2023 bola v RU sprístupnená funkcionalita, ktorá umožňuje zverejniť zoznam pohľadávok aj v prípade konkurzných a reštrukturalizačných konaní, začatých pred 1. júlom 2016... ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK


Úprava zákona č. 111/2022 Z.z. o riešení hroziaceho úpadku

17.7.2022 V plnom rozsahu nadobúda účinnosť nová právna úprava – zákon č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1023 z 20. júna 2019 o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní a o zmene smernice (EÚ) 2017/1132 (Smernica o reštrukturalizácii a insolvencii). Zákonom č. 111/2022 Z. z. sa upravuje riešenie situácie dlžníka, ktorému hrozí úpadok z dôvodu hroziacej platobnej neschopnosti, v preventívnom konaní, ktoré predstavuje účinný nástroj na včasné riešenie situácie dlžníka tak, aby mohol pokračovať vo svojej činnosti a zachovať svoju životaschopnosť, a najmä predísť úpadku a následnému konkurzu. Preventívnym konaním sa na účely tohto zákona rozumie verejná preventívna reštrukturalizácia alebo neverejná preventívna reštrukturalizácia, ktorej cieľom je poskytnúť dlžníkom dostatočný priestor na účinnú, efektívnu, rýchlu a transparentnú preventívnu reštrukturalizáciu v počiatočnom štádiu, kedy úpadok „hrozí“, a zabrániť tak úpadku dlžníka a riešeniu jeho situácie niektorým z insolvenčných konaní... ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK


Malý konkurz

30.12.2020 Zmena právnej úpravy malého konkurzu v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 7/2005 Z. z.“) s účinnosťou od 01.01.2021 vytvára právny rámec pre jednoduché, efektívne, hospodárne a rýchle likvidačné konanie. Cieľom tejto právnej úpravy je zlepšiť kľúčové parametre týkajúce sa likvidačných konaní (ako čas inkasa pohľadávky veriteľom, tzv. recovery time alebo miera vymáhateľnosti pohľadávky, tzv. recovery rate). Inšpiráciou tejto právnej úpravy je právna úprava oddlženia. Malý konkurz je upravený v § 106 a nasl. ustanoveniach zákona č. 7/2005 Z. z. Konkurzné konania smerujúce k vyhláseniu konkurzu sa v zásade začína na návrh dlžníka doručením návrhu na vyhlásenie malého konkurzu na príslušný súd (môže sa viesť aj v zmysle § 19 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z.) a končí sa zrušením malého konkurzu alebo iným ukončením konkurzného konania. Návrh na vyhlásenie malého konkurzu podáva dlžník vrátane osôb oprávnených ho podať v mene dlžníka prostredníctvom na to určeného formulára, a to elektronicky alebo listinne (viď nižšie formulár pre listinné podania). K návrhu na vyhlásenie malého konkurzu je potrebné pripojiť zoznam majetku dlžníka, zoznam záväzkov dlžníka, zoznam spriaznených osôb dlžníka a účtovné závierky za uplynulých päť rokov, ak ich mal dlžník povinnosť vyhotoviť.

Malý konkurz je upravený v § 106 a nasl. ustanoveniach zákona č. 7/2005 Z. z.. Konkurzné konania smerujúce k vyhláseniu konkurzu sa v zásade začína na návrh dlžníka doručením návrhu na vyhlásenie malého konkurzu na príslušný súd (môže sa viesť aj v zmysle § 19 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z.) a končí sa zrušením malého konkurzu alebo iným ukončením konkurzného konania.

Návrh na vyhlásenie malého konkurzu podáva dlžník vrátane osôb oprávnených ho podať v mene dlžníka prostredníctvom na to určeného formulára, a to elektronicky alebo listinne (viď nižšie formulár pre listinné podania). K návrhu na vyhlásenie malého konkurzu je potrebné pripojiť zoznam majetku dlžníka, zoznam záväzkov dlžníka, zoznam spriaznených osôb dlžníka a účtovné závierky za uplynulých päť rokov, ak ich mal dlžník povinnosť vyhotoviť.


Prepojenie insolvenčných registrov členských štátov EÚ (IRI)

4.10.2019 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sa v máji 2017 zapojilo do výzvy CEF Telecom 2017 na prepojenie insolvenčných registrov – Interconnection of Insolvency Registers IRI for Slovakia. Prepojenie insolvenčných registrov sa realizovalo v zmysle nariadenia 2015/848 o insolvenčnom konaní, ktorým sa členským štátom ukladá povinnosť vytvoriť vzájomné prepojenie... ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK


Podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možno podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo určenie splátkového kalendára prostredníctvom Centra právnej pomoci alebo advokáta ním určeným.

Elektronická podoba formulárov na podávanie návrhov podľa štvrtej časti zákona je súčasťou informačného systému Registra úpadcov. Pre podanie návrhu je potrebné sa prihlásiť na stránke Registra úpadcov.

Prevziať manuál ODK/ODS pre advokátov.pdf (1.57 MB)