Aktuality

Malý konkurz

30.12.2020 Zmena právnej úpravy malého konkurzu v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 7/2005 Z. z.“) s účinnosťou od 01.01.2021 vytvára právny rámec pre jednoduché, efektívne, hospodárne a rýchle likvidačné konanie. Cieľom tejto právnej úpravy je zlepšiť kľúčové parametre týkajúce sa likvidačných konaní (ako čas inkasa pohľadávky veriteľom, tzv. recovery time alebo miera vymáhateľnosti pohľadávky, tzv. recovery rate). Inšpiráciou tejto právnej úpravy je právna úprava oddlženia. Malý konkurz je upravený v § 106 a nasl. ustanoveniach zákona č. 7/2005 Z. z. Konkurzné konania smerujúce k vyhláseniu konkurzu sa v zásade začína na návrh dlžníka doručením návrhu na vyhlásenie malého konkurzu na príslušný súd (môže sa viesť aj v zmysle § 19 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z.) a končí sa zrušením malého konkurzu alebo iným ukončením konkurzného konania. Návrh na vyhlásenie malého konkurzu podáva dlžník vrátane osôb oprávnených ho podať v mene dlžníka prostredníctvom na to určeného formulára, a to elektronicky alebo listinne (viď nižšie formulár pre listinné podania). K návrhu na vyhlásenie malého konkurzu je potrebné pripojiť zoznam majetku dlžníka, zoznam záväzkov dlžníka, zoznam spriaznených osôb dlžníka a účtovné závierky za uplynulých päť rokov, ak ich mal dlžník povinnosť vyhotoviť.

Malý konkurz je upravený v § 106 a nasl. ustanoveniach zákona č. 7/2005 Z. z.. Konkurzné konania smerujúce k vyhláseniu konkurzu sa v zásade začína na návrh dlžníka doručením návrhu na vyhlásenie malého konkurzu na príslušný súd (môže sa viesť aj v zmysle § 19 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z.) a končí sa zrušením malého konkurzu alebo iným ukončením konkurzného konania.

Návrh na vyhlásenie malého konkurzu podáva dlžník vrátane osôb oprávnených ho podať v mene dlžníka prostredníctvom na to určeného formulára, a to elektronicky alebo listinne (viď nižšie formulár pre listinné podania). K návrhu na vyhlásenie malého konkurzu je potrebné pripojiť zoznam majetku dlžníka, zoznam záväzkov dlžníka, zoznam spriaznených osôb dlžníka a účtovné závierky za uplynulých päť rokov, ak ich mal dlžník povinnosť vyhotoviť.


Prepojenie insolvenčných registrov členských štátov EÚ (IRI)

4.10.2019 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sa v máji 2017 zapojilo do výzvy CEF Telecom 2017 na prepojenie insolvenčných registrov – Interconnection of Insolvency Registers IRI for Slovakia. Prepojenie insolvenčných registrov sa realizovalo v zmysle nariadenia 2015/848 o insolvenčnom konaní, ktorým sa členským štátom ukladá povinnosť vytvoriť vzájomné prepojenie... ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK


Podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možno podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo určenie splátkového kalendára prostredníctvom Centra právnej pomoci alebo advokáta ním určeným.

Elektronická podoba formulárov na podávanie návrhov podľa štvrtej časti zákona je súčasťou informačného systému Registra úpadcov. Pre podanie návrhu je potrebné sa prihlásiť na stránke Registra úpadcov.

Prevziať manuál ODK/ODS pre advokátov.pdf (1.57 MB)


Verzia 1.38

Zoznam nasadzovaných zmien/požiadaviek v moduloch APV a APS:
 • INSR-7328 - Doručenky - istota, že sa návrh nestratil
 • INSR-7618 - Číselník právnických osôb pre zoznam veriteľov v advokátovi
 • INSR-7736 - Aktualizácia príručiek
Opravené bugy:
 • INSR-7703 - Chybné popisy udalosti
 • INSR-7809 - Gramatická chyba
 • INSR-7810 - Chybná diakritika a prípona prílohy pri sťahovaní návrhu
 • INSR-7941 - Stiahnuté podanie sa nedá dohľadať

Verzia 1.37

Zoznam nasadzovaných zmien/požiadaviek v moduloch APV a APS:
 • INSR-7356 - Umozniť nahranie prílohy .XZEP
 • INSR-7245 - Zobraziť zoznam majetku z podania v RÚ správca-web
 • INSR-7479 - Výpisy z RÚ
 • INSR-7519 - Import štrukturovaného majetku pre advokáta z excelu
Opravené bugy:
 • INSR-7554 - Prípad sa nepodarilo uloziť