Aktuality

Podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možno podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo určenie splátkového kalendára prostredníctvom Centra právnej pomoci alebo advokáta ním určeným.

Elektronická podoba formulárov na podávanie návrhov podľa štvrtej časti zákona je súčasťou informačného systému Registra úpadcov. Pre podanie návrhu je potrebné sa prihlásiť na stránke Registra úpadcov.

Prevziať manuál ODK/ODS pre advokátov.pdf (1.57 MB)

Verzia 1.38

Zoznam nasadzovaných zmien/požiadaviek v moduloch APV a APS:
 • INSR-7328 - Doručenky - istota, že sa návrh nestratil
 • INSR-7618 - Číselník právnických osôb pre zoznam veriteľov v advokátovi
 • INSR-7736 - Aktualizácia príručiek
Opravené bugy:
 • INSR-7703 - Chybné popisy udalosti
 • INSR-7809 - Gramatická chyba
 • INSR-7810 - Chybná diakritika a prípona prílohy pri sťahovaní návrhu
 • INSR-7941 - Stiahnuté podanie sa nedá dohľadať

Verzia 1.37

Zoznam nasadzovaných zmien/požiadaviek v moduloch APV a APS:
 • INSR-7356 - Umozniť nahranie prílohy .XZEP
 • INSR-7245 - Zobraziť zoznam majetku z podania v RÚ správca-web
 • INSR-7479 - Výpisy z RÚ
 • INSR-7519 - Import štrukturovaného majetku pre advokáta z excelu
Opravené bugy:
 • INSR-7554 - Prípad sa nepodarilo uloziť