Správa obsahu

Ministerstvo spravodlivosti SR zverejňuje údaje v zákonom stanovenom rozsahu na tomto webovom sídle a implementuje funkcie tohto informačného systému Register úpadcov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušných vykonávacích predpisov. Toto webové sídlo je vytvorené v súlade s výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov. Zverejňované údaje sú webovými službami podporované z aplikácií a databáz v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR.

Správca obsahu:

Ministerstvo spravodlivosti SR sekcia informatiky a riadenia projektov Račianska 71 813 11 Bratislava e-mail: support.ru@justice.sk (vytvoriť správu)

Technický prevádzkovateľ:

Ministerstvo spravodlivosti SR sekcia informatiky a riadenia projektov Račianska 71 813 11 Bratislava e-mail: support.ru@justice.sk (vytvoriť správu)

Aktualizované: 9.7.2021 Dátum vytvorenia: 7.12.2015