Základné informácie o koncových službách

Podávanie návrhu na vyhlásenie malého konkurzu

Služba umožňuje používateľovi podať návrh na vyhlásenie malého konkurzu na príslušnom súde. Malý konkurz je upravený v § 106 a nasl. ustanoveniach zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Konkurzné konania smerujúce k vyhláseniu konkurzu sa v zásade začína na návrh dlžníka doručením návrhu na vyhlásenie malého konkurzu na príslušný súd (môže sa viesť aj v zmysle § 19 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z.) a končí sa zrušením malého konkurzu alebo iným ukončením konkurzného konania. Návrh na vyhlásenie malého konkurzu podáva dlžník vrátane osôb oprávnených ho podať v mene dlžníka prostredníctvom na to určeného formulára, a to elektronicky alebo listinne.

Podávanie návrhu na vyhlásenie konkurzu

Služba začína prijatím podania službou elektronickej podateľne MS SR. Následne pokračuje elektronizáciou procesov nasledujúcich po prijatí návrhu na vyhlásenie konkurzu. Služba prináša úsporu pracovného času súdnym pracovníkom. Účelom služby nie je samotné elektronické podanie návrhu (to rieši elektronická podateľňa), ale následné vytvorenie spisu a úkonov súvisiacich s jeho administráciou. Po spracovaní návrh na konanie informačným systémom RÚ sú tieto informácie zobrazené na webových stránkach RÚ. Prínosom pre občana a organizácie je sprístupnenie informácie o návrhu na vyhlásenie konkurzu automaticky po spracovaní podania. Informácia je dostupná nie len na webových stránkach RÚ ale aj cez rozhranie webových služieb určených pre napojenie informačných systémov organizácií.

Podávanie návrhu na povolenie reštrukturalizácie

Služba začína prijatím podania službou elektronickej podateľne MS SR. Následne pokračuje elektronizáciou procesov nasledujúcich po prijatí návrhu na povolenie reštrukturalizácie. Služba prináša úsporu pracovného času súdnym pracovníkom. Účelom služby nie je samotné elektronické podanie návrhu (to rieši elektronická podateľňa), ale následné vytvorenie spisu a úkonov súvisiacich s jeho administráciou. Po spracovaní návrh na konanie informačným systémom RÚ sú tieto informácie zobrazené na webových stránkach RÚ. Prínosom pre občana a organizácie je sprístupnenie informácie o návrhu na povolenie reštrukturalizácie automaticky po spracovaní podania. Informácia je dostupná nie len na webových stránkach RÚ ale aj cez rozhranie webových služieb určených pre napojenie informačných systémov organizácií.

Podávanie návrhu na oddlženie

Služba začína prijatím podania službou elektronickej podateľne MS SR. Následne pokračuje elektronizáciou procesov nasledujúcich po prijatí návrhu na oddľženie. Služba prináša úsporu pracovného času súdnym pracovníkom. Účelom služby nie je samotné elektronické podanie návrhu (to rieši elektronická podateľňa), ale následné vytvorenie spisu a úkonov súvisiacich s jeho administráciou. Po spracovaní návrh na oddľženie informačným systémom RÚ sú tieto informácie zobrazené na webových stránkach RÚ. Prínosom pre občana a organizácie je sprístupnenie informácie o návrhu na oddľženie automaticky po spracovaní podania. Informácia je dostupná nie len na webových stránkach RÚ ale aj cez rozhranie webových služieb určených pre napojenie informačných systémov organizácií.

Evidovanie správcov konkurznej podstaty a poskytovanie informácií o nich

Cieľom služby je umožniť občanovi jednoduchý a prehľadný prístup k zoznamu konkurzných správcov. Služba umožní podľa zadaných vstupných parametrov - filtrovacích kritérií, vyhľadať a zobraziť zoznam správcov konkurznej podstaty. Ku každému správcovi bude možné zobraziť prebiehajúce aj už ukončené konania za zvolené obdobie. V prípade prezerania webových stránok RÚ, občan môže pre každé konanie zobraziť informácie o správcovi pridelenému k tomuto konaniu.

Poskytovanie informácií o priebehu konkurzného a reštrukturalizačného konania a oddlženia pre verejnosť

Primárnym cieľom služby je sprístupniť informácie o dlžníkoch a spisoch úpadcov pre verejnosť. Služba zobrazuje iba verejné a voľne dostupné informácie o spisoch úpadcov. Služba bude podporovať vyhľadávanie a výber dlžníkov a konania podľa údajov účastníkov, správcu, príslušnosti k súdu, dátumu a fulltextovým vyhľadávaním. Zobrazené budú chronologicky zoradené úkony vybraného konania a všetky verejne prístupné dokumenty v elektronickej forme. Oproti možnosti fyzického nahliadnutia do spisu služba znižuje náklady, vrátane cestovných a časovú náročnosť pre občana, podnikateľa, neexistuje časové obmedzenie služby (len v pracovnom čase). Pre zamestnancov súdu prináša zníženie počtu klientov s požiadavkou nahliadnutia do spisu. Služba nahrádza nutnosť zverejňovania zoznamu konkurzov v obchodnom vestníku.

Registrovanie na odoberanie informácií o nových úpadcoch

Služba umožní dohľad nad vybraným subjektom z hľadiska vyhlásenia konkurzného alebo reštrukturalizačného konania. Ak bude mať veriteľ – občan alebo podnikateľ odôvodnený predpoklad, že jeho dlžníkovi hrozí konkurzné konanie, môže si prostredníctvom webového rozhrania zadať dohľad nad vybraným subjektom. Tento dohľad mu zabezpečí v prípade začatia konania zvolenú formu notifikácie. Podmienka odoslania notifikácie bude konfigurovateľná na rôzne etapy stavu konania – buď pôjde o notifikáciu hneď po prijatí návrhu na vyhlásenie konkurzu, alebo až po začatí konkurzného konania. Benefit služby spočíva v znížení rizika, že veriteľ nestihne využiť zákonom stanovenú lehotu na prihlásenie pohľadávky z dôvodu nevedomosti o začatí konkurzného konania. V prípade organizácií sa očakáva využitie poskytovania informácií z RÚ formou webových služieb, pričom interný systém odberateľa týchto informácií zabezpečí aj notifikáciu o novom úpadcovi. Pre občana sú však zdrojom informácií webové stránky RÚ poskytujúce informácie podľa požiadaviek občana. Benefit tejto služby je, že občan dostane informáciu, aj keď práve neprezerá RÚ, ináč povedané RÚ aktívne upozorní občana na udalosť.

Podávanie prihlášky pohľadávky

Služba poskytuje občanom a podnikateľom možnosť elektronickej registrácie pohľadávky k prebiehajúcemu konkurznému a reštrukturalizačnému konaniu. V prípade nepeňažnej pohľadávky je možné registrovať aj pohľadávku formou znaleckého posudku. Registrácia elektronickou formou a aj následná notifikácia o výsledku spracovania pohľadávky zjednodušuje fyzickým a právnickým osobám komunikáciu so správcom konkurzného a reštrukturalizačného konania, šetrí čas správcu, ktorý má prihlášky automaticky kategorizované vo workliste IS a aj čas podávateľa, ktorý nemusí využiť na podanie poštu, resp. iný kanál ale použije efektívnu elektronickú možnosť. Cieľom služby nie je riešiť samotné podanie (je riešené v projekte elektronickej podateľne), ale procesy súvisiace s týmto podaním. To znamená, že po spracovaní podania podateľňou je toto podanie ďalej spracované systémom RÚ, pričom dostupné štruktúrované informácie sa zobrazia na webových stránkach RÚ. Každá prihláška pohľadávky, aj každá pohľadávka má svoj vlastný životný cyklus, ktorý je evidovaný a následne zobrazovaný RÚ.

Podávanie prihlášky zabezpečenej pohľadávky

Služba poskytuje občanom a podnikateľom možnosť elektronickej registrácie zabezpečenej pohľadávky k prebiehajúcemu konkurznému a reštrukturalizačnému konaniu. V prípade nepeňažnej pohľadávky je možné registrovať aj pohľadávku formou znaleckého posudku. Registrácia elektronickou formou a aj následná notifikácia o výsledku spracovania pohľadávky zjednodušuje fyzickým a právnickým osobám komunikáciu so správcom konkurzného a reštrukturalizačného konania, šetrí čas správcu, ktorý má prihlášky automaticky kategorizované vo workliste IS a aj čas podávateľa, ktorý nemusí využiť na podanie poštu, resp. iný kanál ale použije efektívnu elektronickú možnosť. Cieľom služby nie je riešiť samotné podanie (je riešené v projekte elektronickej podateľne), ale procesy súvisiace s týmto podaním. To znamená, že po spracovaní podania podateľňou je toto podanie ďalej spracované systémom RÚ, pričom dostupné štruktúrované informácie sa zobrazia na webových stránkach RÚ. Každá prihláška pohľadávky, aj každá pohľadávka má svoj vlastný životný cyklus, ktorý je evidovaný a následne zobrazovaný RÚ.

Podávanie súhrnnej prihlášky pohľadávok

Služba poskytuje občanom a podnikateľom možnosť elektronickej registrácie súhrnnej prihlášky pohľadávky k prebiehajúcemu konkurznému a reštrukturalizačnému konaniu. V prípade nepeňažnej pohľadávky je možné registrovať aj pohľadávku formou znaleckého posudku. Registrácia elektronickou formou a aj následná notifikácia o výsledku spracovania pohľadávky zjednodušuje fyzickým a právnickým osobám komunikáciu so správcom konkurzného a reštrukturalizačného konania, šetrí čas správcu, ktorý má prihlášky automaticky kategorizované vo workliste IS a aj čas podávateľa, ktorý nemusí využiť na podanie poštu, resp. iný kanál ale použije efektívnu elektronickú možnosť. Cieľom služby nie je riešiť samotné podanie (je riešené v projekte elektronickej podateľne), ale procesy súvisiace s týmto podaním. To znamená, že po spracovaní podania podateľňou je toto podanie ďalej spracované systémom RÚ, pričom dostupné štruktúrované informácie sa zobrazia na webových stránkach RÚ. Každá prihláška pohľadávky, aj každá pohľadávka má svoj vlastný životný cyklus, ktorý je evidovaný a následne zobrazovaný RÚ.

Popieranie pohľadávky v rámci konkurzného alebo reštrukturalizačného konania

Služba umožňuje veriteľovi poprieť svoju pohľadávku v súlade s §32 zákona č. 7/2005 elektronickou formou. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť aj správca konkurznej podstaty využitím IS RU. Služba umožňuje úpadcovi, voči ktorému je vedené konanie namietať pohľadávky elektronickou cestou. Toto odbremeňuje úpadcu, veriteľa aj správcu, pričom proces je okamžitý, čím sa šetrí čas a náklady zainteresovaných. Informácia je po spracovaní dostupná na webových stránkach RÚ a veriteľ (ak zadal kontaktné údaje umožňujúce elektronickú komunikáciu) je automaticky informovaný.

Podávanie návrhu na potvrdenie prevodu alebo prechodu pohľadávky

Služba umožňuje veriteľovi, ktorý má v prebiehajúcom konaní zaregistrovanú pohľadávku, podať podanie návrhu na potvrdenie prevodu alebo prechodu pohľadávky elektronickou cestou. Toto odbremeňuje veriteľa (pôvodného aj nového) a správcu, pričom proces je okamžitý, čím sa šetrí čas a náklady zainteresovaných. Dôsledkom využitia služby bude zmena účastníkov konania. Ak pôvodný veriteľ nemá už nemá inú pohľadávku v tomto konaní, tak mu zaniká postavenie veriteľa a novému veriteľovi vzniká (ak doteraz veriteľom nebol). Cieľom služby nie je riešiť samotné podanie (je riešené v projekte elektronickej podateľne), ale procesy súvisiace s týmto podaním.

Podávanie návrhu na vstup do konkurzného alebo reštrukturalizačného konania

Služba umožňuje veriteľovi, ktorý má v prebiehajúcom konaní zaregistrovanú pohľadávku, podať podanie návrhu na vstup do konkurzného alebo reštrukturalizačného konania elektronickou cestou. Toto odbremeňuje veriteľa (pôvodného aj nového) a správcu, pričom proces je okamžitý, čím sa šetrí čas a náklady zainteresovaných. Dôsledkom využitia služby bude zmena účastníkov konania. Ak pôvodný veriteľ nemá už nemá inú pohľadávku v tomto konaní, tak mu zaniká postavenie veriteľa a novému veriteľovi vzniká (ak doteraz veriteľom nebol). Cieľom služby nie je riešiť samotné podanie (je riešené v projekte elektronickej podateľne), ale procesy súvisiace s týmto podaním.

Nahlasovanie zoznamu majetku dlžníka

Služba umožňuje dlžníkovi (úpadcovi) zadať zoznam majetku v súlade s §73 zákona 7/2005. Správca doplní tento zoznam o ním zistené skutočnosti. Správca zaznamenáva informácie o speňažovaní majetku úpadcu. Toto odbremeňuje veriteľa aj správcu, pričom proces je okamžitý, čím sa šetrí čas a náklady zainteresovaných.

Nahlasovanie zoznamu záväzkov dlžníka

Služba umožňuje dlžníkovi (úpadcovi) zadať zoznam záväzkov dlžníka v súlade so zákonom 7/2005. Správca doplní tento zoznam o ním zistené skutočnosti. Toto odbremeňuje veriteľa aj správcu, pričom proces je okamžitý, čím sa šetrí čas a náklady zainteresovaných.

Nahlasovanie zoznamu spriaznených osôb dlžníka

Služba umožňuje dlžníkovi (úpadcovi) zadať zoznam spriaznených osôb dlžníka v súlade so zákonom 7/2005. Správca doplní tento zoznam o ním zistené skutočnosti. Toto odbremeňuje veriteľa aj správcu, pričom proces je okamžitý, čím sa šetrí čas a náklady zainteresovaných.

Nahlasovanie zmluvných a iných prehľadov

Služba umožňuje dlžníkovi (úpadcovi) nahlásiť zmluvné a iné prehľady v súlade so zákonom 7/2005. Správca doplní tento zoznam o ním zistené skutočnosti. Toto odbremeňuje veriteľa aj správcu, pričom proces je okamžitý, čím sa šetrí čas a náklady zainteresovaných.

Zaznamenanie a sledovanie plnenia reštrukturalizačného plánu

Služba umožňuje správcovi zaznamenať návrh reštrukturalizačného plánu a následne zaznamenávať úplný životný cyklus reštrukturalizačného plánu. Služba účastníkovi reštrukturalizačného konania podať elektronickou cestou podanie súvisiace s reštrukturalizačným plánom. Toto odbremeňuje účastníka konania aj správcu, pričom proces je okamžitý, čím sa šetrí čas a náklady zainteresovaných. Informácia je spracovaní RÚ dostupné na webových stránkach RÚ, pričom dotknutý účastníci konania sú okamžite elektronicky informovaný (ak uviedli kontakt umožňujúci elektronickú komunikáciu). Cieľom služby nie je riešiť samotné podanie (je riešené v projekte elektronickej podateľne), ale procesy súvisiace s týmto podaním.

Zverejňovanie štatistík o počte konaní

Služba zobrazuje informácie o počte konkurzov, reštrukturalizácií, oddlžení podľa definovaných kritérií ako sú regionálna príslušnosť, obdobie vzniku, stav, atď. Služba bude poskytovať detailnejšie kategorizované informácie, napr.: nové návrhy doručené za zvolené časové obdobie, veci právoplatne skončené s prehľadom, koľko vecí bolo skončených potvrdením núteného vyrovnania, zastavením konania, zamietnutím návrhu pre nedostatok majetku, zrušením konkurzu po splnení rozvrh. uznes. Tak isto bude umožnené sledovať priemernú dĺžku konkurzného alebo reštrukturalizačného konania a spôsob ich ukončenia podľa jednotlivých správcov alebo regionálnej príslušnosti. Tieto informácie budú verejnosti prístupné na webových stránkach Registra úpadcov. Služba zvyšuje informovanosť verejnosti.

Poskytovanie informácií o priebehu konkurzného a reštrukturalizačného konania a oddlženia pre biznis subjekty vo forme vhodnej pre automatické spracovanie

Služba poskytuje informácie z Registra úpadcov. Je zameraná na poskytovanie informácií o nových konaniach, zmenách na konaniach a s nimi súvisiacimi úpadcami. Služba umožňuje vyhľadávanie podľa viacerých kritérií. Popis a zoznam krokov pre vybavenie služby je v používateľskej príručke elektronických služieb, príručka je dostupná nižšie na stiahnutie. Prístup k definícii webovej služby je možný cez WSDL vo webovom prehliadači na linke: https://ru-ws.justice.sk/ru-verejnost-ws/konanieService.wsdl

Stiahnite si používateľskú príručku