Aktuality

← Späť na zoznam aktualít

Povinnosť zverejnenia zoznamu pohľadávok v Registri úpadcov

11.1.2023 Podľa ustanovenia § 206n ods. 4 druhej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v konkurzoch vyhlásených a reštrukturalizáciách povolených do 16. júla 2022, správca zabezpečí zverejnenie zoznamu pohľadávok v Registri úpadcov (ďalej len „RU“) najneskôr do 31. januára 2023.

Je zrejmé, že v RU sa nachádzali len tie konania, v ktorých bol konkurz vyhlásený a reštrukturalizácia povolená po zavedení RU, t. j. po 1. júli 2016. Aby správca dokázal splniť vyššie uvedenú povinnosť, dňa 11. januára 2023 bola v RU sprístupnená funkcionalita, ktorá umožňuje zverejniť zoznam pohľadávok aj v prípade konkurzných a reštrukturalizačných konaní, začatých pred 1. júlom 2016.

Ak ohľadom vyššie uvedených konaní aj naďalej pretrvávajú nezrovnalosti (napr. doplnenie údajov nie je naďalej umožnené, konanie sa nezobrazuje v RU, a pod.), je možné ich nahlásiť prostredníctvom e-mailovej správy na nasledovnej adrese: support.ru@justice.sk.

V prípade nahlasovania nezrovnalostí, je potrebné v e-mailovej správe, pre jednoznačnejšiu identifikáciu konania uviesť nasledovné údaje:

- meno a priezvisko alebo názov správcu;

- značka správcu;

- spisová značka konania;

- príslušný súd;

- dátum začatia konkurzného konania / reštrukturalizačného konania;

- dátum vyhlásenia konkurzu / dátum povolenia reštrukturalizácie.

← Späť na zoznam aktualít