(PO) WOOD - Šľachtiteľská stanica Radošina spol. s r.o. skrátený názov: WOOD - ŠS Radošina, s.r.o., IČO 34135537

Piešťanská 2, 95605 Radošina

Predaj majetku správca
Dátum zverejnenia:
21.11.2016
Zverejnený v OV č.:
222/2016
Správca:
JUDr. Tomáš , Záhumenská 2, 841 06 Bratislava,
Dlžník/Úpadca:
WOOD-ŠS Radošina, s.r.o. IČO 34135537, , Piešťanská 2, 956 05 Radošina,
Druh:
Predaj majetku správca
Text:

Správca konkurznej podstaty ponuka na predaj, mimo dražby, v II. Kole, pohľadávku vo výške 34.242,54.-Euro, s príslušenstvom, ktorá  bude speňažovaná  mimo dražby.

Titul predávanej pohľadávky je:

-Rozsudok Krajského súdu v Bratislave, 9Cbs 180/2004, zo dňa 20.11.2013, právoplatný 16.2..2014, podľa ktorého   PhDr. Emília Herzogová  je zaviazaná  zaplatiť  do konkurznej podstaty úpadcu sumu  31. 763.-€ spolu s 4,5% úrokom z omeškania , od 10.11.2004 do zaplatenia.

-Uznesenie Krajského súdu v Bratislave, 9Cbs 180/2004-747, zo dňa 20.11.2013, právoplatné 6.2.2014, podľa ktorého   PhDr. Emília Herzogová  je zaviazaná  zaplatiť  do konkurznej podstaty úpadcu sumu  2.489,54.-Euro, ako náhradu trov konania.

Podmienky predaja a lehota na podanie ponúk  sú k dispozícií do 30.11.2016 do  12.00 hod. v kancelárií správcu,  Námestie SNP 23, 811 01 Bratislava..  Záujemcovia  doručia ponuky správcovi osobne alebo poštou v zalepenej obálke označenej nápisom ,, Súťaž-neotvárať  1K 116/2004 “

Otváranie obálok z návrhom kúpnej ceny  sa uskutoční na Krajskom súde v Bratislave,  dňa 5.12..2016  o 10.00 hod,  u súdnej tajomníčky p. Dudášovej.

Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 7 dní od otvorenia obálok. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť predložené návrhy.

V Bratislave, 14.11.2016                                                                                                                

JUDr. Tomáš Vaňo

správca