(PO) Tokarčíková Anna, Mgr. - Lekáreň u Medeného Hada, IČO 17068614

Nová Ľubovňa 350 , 06511 Nová Ľubovňa

Č.k.: 7K/15/2001 – 231 Upovedomenie úpa...
Dátum zverejnenia:
29.05.2017
Zverejnený v OV č.:
101/2017
Krajský súd v Košiciach
7K/15/2001, Mgr. Anna Tokarčíková - Lekáreň u Medeného hada, IČO: 17068614, Nová Ľubovňa 350, 065 11 Nová Ľubovňa, SR
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

 

                                                                                                       Č.k.: 7K/15/2001 – 231 

                                                                                                                                                                                                 

                                                      Upovedomenie úpadcu  a konkurzných veriteľov

                                                                       o konečnej správe a vyúčtovaní

 

            V konkurznej veci úpadcu: Mgr. Anna Tokarčíková, nar. 25.1.1951, bytom ul. 1.mája 2/564, Stará Ľubovňa - Lekáreň u Medeného hada, Nová Ľubovňa 350, IČO: 17 068 614 predložil správca konkurznej podstaty súdu správu o speňažovaní majetku z podstaty a vyúčtovanie svojej odmeny a výdavkov.

Konečná správa a vyúčtovanie budú vyvesené na úradnej tabuli a WEB úradnej tabuli

                                                                    súdu dňa  7. júna 2017

            P o u č e n i e :   Konkurzní veritelia a úpadca, môžu, do 15 dní  odo dňa, kedy bola

                                        konečná správa a vyúčtovanie vyvesené na úradnej tabuli súdu,

                                       podať proti nim námietky (§ 29 ods. 3 ZKV, v znení zmien a

                                       doplnkov). Strany a ich zástupcovia majú právo nahliadať do súdneho

       spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a kópie alebo požiadať súd o

       vyhotovenie kópií za úhradu vecných nákladov (§ 97 ods. 1 CSP).

 

V Košiciach dňa  24.5.2017

                                                                                                 JUDr. Drahomíra Brixiová

                                                                                                               samosudkyňa