Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. 39K/419/2001

(PO) Poľnohospodárske podielnicke družstvo HRON, IČO 00651796

Pitelová , 96611 Pitelová

ECLI:SK:KSBB:2018:6001898459.2 Sp. zn.: 39K/419/2001 - 1...
Dátum zverejnenia:
21.08.2018
Zverejnený v OV č.:
161/2018
Krajský súd v Banskej Bystrici
39K/419/2001, Poľnohospodárske podielnícke družstvo HRON "v konkurze", IČO: 00651796, Pitelová , Pitelová ,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

ECLI:SK:KSBB:2018:6001898459.2                               

 

                                                                                              Sp. zn.: 39K/419/2001 - 1502

                                                                                                    IČS:  6001898459                               

UZNESENIE

 

Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd prvej inštancie, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Poľnohospodárske podielnícke družstvo HRON "v konkurze", Pitelová, pošta 966 11 Trnavá Hora, IČO: 00 651 796, o schválení konečnej správy o speňažení majetku z podstaty, vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu konkurznej podstaty

Mgr. Roberta Antala, Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, JUDr. Jozefa Malovca, Jókaiho 21, 984 01 Lučenec, JUDr. Marty Wertlenovej, Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina, Mgr. Martina Jaroša, Jána Kollára 755/4, 010 01 Žilina a Ing. Mikuláša Takáča, Timravy 23, 036 01 Martin, takto

 

r o z h o d o l :

 

Súd  s c h v a ľ u j e   konečnú správu o speňažení majetku z podstaty úpadcu Poľnohospodárske podielnícke družstvo HRON "v konkurze", Pitelová, pošta 966 11 Trnavá Hora, IČO: 00 651 796 a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov terajšieho správcu Mgr. Roberta Antala, Kláry Jarunkovej 2, Banská Bystrica a bývalých správcov JUDr. Jozefa Malovca, Jókaiho 21, Lučenec, JUDr. Marty Wertlenovej, Predmestská 8537/2B, Žilina, Mgr. Martina Jaroša, Jána Kollára 755/4, Žilina a Ing. Mikuláša Takáča, Timravy 23, 036 01 Martin, v znení zo dňa 7. decembra 2017, doručenú súdu  dňa 13. decembra 2017 a v znení doplnenej konečnej správy zo dňa 15. marca 2018, doručenej súdu dňa 15. marca 2018 v tomto rozsahu:

 

I.                Príjmy konkurznej podstaty predstavujú sumu 107.269,13 Eur,

II.        Celkové výdavky konkurznej podstaty sú vo výške 54.002,46 Eur, z toho pohľadávky proti podstate uhradené počas konkurzu predstavujú sumu 52.044,46 Eur

III.       Pohľadávky proti podstate neuhradené v priebehu konkurzu sú vo výške 1.958,- Eur,

IV.       Odmena správcov konkurznej podstaty je 17.269,34 Eur. Z toho odmena pre JUDr. Jozefa Malovca 0,-- Eur, JUDr. Martu Wertlenovú 5.694,25 Eur (odmena 4.745,21 Eur + 20 % DPH vo výške 949,04 Eur), pre Mgr. Martina Jaroša 0,-- Eur, pre Ing. Mikuláša Takáča 945,67 Eur a pre Mgr. Roberta Antala 10.629,42 Eur (odmena 8.857,85 Eur + 20 % DPH vo výške 1.771,57 Eur). Odmena nebola správcom preddavkovo vyplatená, zostáva im na doplatenie celá suma,

V.        Výdavky správcov boli celkom vo výške 2.604,81 Eur. Z toho výdavky terajšieho správcu Mgr. Roberta Antala vo výške 155,26 Eur, ktoré mu boli v priebehu konkurzu uhradené vo výške 145,26 Eur, zostáva mu doplatiť 10,-- Eur. Výdavky bývalých správcov JUDr. Marty Wertlenovej boli vo výške 304,65 Eur, Ing. Miuláša Takáča vo výške 2.144,90 Eur, boli im uhradené v priebehu konkurzu. JUDr. Jozef Malovec a Mgr. Martin Jaroš si žiadne výdavky neuplatnili, preto im súd žiadne nepriznal,

VI.       Na rozdelenie veriteľom zostáva suma 52.629,86 Eur. Súčasťou tejto sumy je odmena pre správcov vo výške 17.269,34 Eur, neuhradené výdavky Mgr. Roberta Antala vo výške 10,-- Eur a neuhradené pohľadávky proti podstate vo výške 1.958,- Eur.

P o u č e n i e  : Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 30 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na súde, proti rozhodnutiu ktorého  smeruje.

            V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podania podľa ust. § 127 CSP uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa ust. § 365, CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) podľa ust. § 363 CSP. Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len za podmienok stanovených v ust. § 366 CSP.

Rozsah odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania (§ 364 CSP).

Odvolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 358 CSP).

 

V Banskej Bystrici dňa 8. augusta 2018

 

JUDr. Alena Križanová

sudkyňa