(FOP) Anna Lukačková, IČO 33889546

Nová 41, 07301 Sobrance

Najvyšší súd Slovenskej republi...
Dátum zverejnenia:
12.10.2018
Zverejnený v OV č.:
198/2018
Krajský súd v Košiciach
6K/105/2005, Anna Lukačková, IČO: 33889546, Nová 41, 07301 Sobrance, Slovenská republika
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

Najvyšší súd

Slovenskej republiky                                                                                         5Obo/13/2018

 

                                                                            U Z N E S E N I E

 

          Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: Anna Lukačková, nar. 16. 07. 1963, Nová 41, Sobrance, IČO: 33 889 546, o zbavení a ustanovení nového správcu konkurznej podstaty, na odvolanie JUDr. Ivany Krížovej Červenáková, Metodová 12, Prešov, proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 23. marca 2018, č. k. 614/105/2005-146, takto

 

                                                                              r o z h o d o l:

 

          Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Košiciach z 23. marca 2018, č. k. 6K/105/2005-146 v napadnutej časti, ktorou bola ustanovená JUDr. Ivana Krížová Červenáková do funkcie správcu, p o t v r d z u j e.

 

 

P o u č e n i e:

          Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C. s. p.). Dovolanie je podľa § 421 C. s. p. prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky,

a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu.

b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo

c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 C. s. p.).

Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a/ až n/ (§ 421 ods. 2 C. s. p.). Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 C. s. p.). Dovolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 424 C. s. p.). Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 C. s. p.). Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427 ods. 2 C. s. p.). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda. Z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 C. S. p.). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1).

Povinnosť podľa ods. 1 neplatí, ak je:

a) dovolateľom fyzická osoba. ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,

b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,

c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 C. s. p.).

Dovolacie dôvody možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie dovolania  (§ 434 C. s. p.). Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže dovolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie dovolania (§ 430 C. s. p.).

 

V Bratislave, 22. augusta 2018

 

                                                                                                  JUDr. Anna Marková, v. r.

                                                                                                      predsedníčka senátu

 

                                                                                          JUDr. Andrea Moravčíková, PhD., v. r.

                                                                                                            členka senátu

 

                                                                                              JUDr. Miroslava Janečková, v. r.

                                                                                                             členka senátu

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Lucia Šafránková