(PO) AUTOCENTRUM TBP Banská Bystrica, s.r.o., IČO 36019542

Kremnička 3 , 97405 Banská Bystrica

Predaj majetku správca
Dátum zverejnenia:
06.03.2020
Zverejnený v OV č.:
46/2020
Správca:
Mgr. Pavol , Mariánske námestie 29/6, 01001 Žilina,
Dlžník/Úpadca:
AUTOCENTRUM TBP Banská Bystrica, s.r.o. IČO 36 019 542, , Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica,
Druh:
Predaj majetku správca
Text:

prvé kolo verejného  ponukového  konania na predaj peňažných pohľadávok úpadcu patriacich do konkurznej podstaty.

Vo všetkých prípadoch sa jedná o judikované pohľadávky, ktoré sú do dňa zverejnenia tohto oznamu bezúspešne vymáhané v exekučnom konaní. V jednom prípade sa jedná o judikovanú pohľadávku, ktorá ku dňu zverejnenia tohto oznámenia nie je predmetom exekučného konania.   

Ako správca konkurznej podstaty vyzývam prípadných záujemcov na predloženie ponúk v lehote do 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku za nasledovných podmienok:

1. Predaj pohľadávok sa uskutoční za nominálnu hodnotu pohľadávky, pričom táto suma je splatná pri  podpisovaní zmluvy podľa bodu 5  tohto oznámenia.

2. Zoznam pohľadávok, ktoré správca ponúka v tomto ponukovom konaní, je možné vyžiadať písomne na adrese správcu alebo elektronickou cestou na e-mailovej adrese: karman@kap.sk  do 7 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Spolu so žiadosťou je potrebné uhradiť náhradu hotových výdavkov spojených so zaslaním zoznamu predmetných pohľadávok vo výške 2€ na účet úpadcu vedený v Slovenská sporiteľňa a.s. , číslo účtu: 0423149704/0900 (IBAN SK5909000000000423149704), pričom je v žiadosti o zaslanie zoznamu pohľadávok potrebné preukázať úhradu hotových výdavkov. V prípade, že zoznam pohľadávok bude zasielaný elektronicky na e-mailovú adresu oznámenú žiadateľom, nie je potrebné hradiť náhradu predmetných hotových výdavkov.

3 Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku písomne v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ  AUTOCENTRUM TBP -  NEOTVÁRAŤ“ na adrese správcu Mgr. Pavol Karman advokát, Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina. Záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani vziať späť.  Ponuka musí obsahovať tieto náležitosti: presné a nezameniteľné označenie záujemcu (pri právnickej osobe názov, sídlo a IČO, pri fyzickej osobe meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu), označenie pohľadávky, ktorú má záujem odkúpiť, návrh ceny, ktorú ponúka za predmetnú pohľadávku. Ponuka záujemcu musí byť správcovi doručená osobne alebo poštou najneskôr v 15 deň od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku do 15:30 hod. Na ponuku, ktorá nespĺňa náležitosti v tomto bode sa neprihliada. Súčasne so zaslaním ponuky je záujemca povinný na účet úpadcu uvedený v bode 2 zložiť zálohu za ním ponúkanú cenu vo výške 30% ponúkanej hodnoty. Zloženie tejto zábezpeky je podmienkou účasti na ponukovom konaní.

4 Správca doručené ponuky spĺňajúce podmienky uvedené v bode 1 a 3 vyhodnotí za účasti konkurzného súdu bezodkladne, pričom víťazom ponukového konania sa stane vždy ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky. V prípade zhody doručených ponúk u tej istej pohľadávky, správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote 3 pracovných dní od doručenia výzvy predložili novú vyššiu ponuku, pričom víťazom sa stane záujemca, ktorý ponúkol vyššiu cenu. V prípade, že záujemcovia takúto novú ponuku nepredložia, bude pre určenie víťaza rozhodujúci čas doručenia ponuky správcovi.   Správca je oprávnený odmietnuť ponuku v prípade ak ponúknutá cena nezodpovedá požiadavke uvedenej v bode 1 tohto oznámenia. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk správca bezodkladne doručí  všetkým záujemcom s označením, či ponuka záujemcu bola víťazná  alebo nie Zálohu na záujemcom ponúkanú kúpnu cenu v prípade neúspešných záujemcov vráti správca na účet, z ktorého bola úhrada zálohy realizovaná a to do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.

5. Víťaz verejného ponukového konania je povinný na základe výzvy správcu do 3 dní  uzatvoriť zmluvu o postúpení pohľadávky a zároveň po podpise uvedenej sumy uhradiť ním ponúknutú kúpnu cenu. Pri porušení ktorejkoľvek z týchto povinností víťazom verejného ponukového konania  záloha zaplatená záujemcom podľa bodu 3 tohto oznámenia prepadá v prospech konkurznej podstaty záujemca nie je oprávnený sa domáhať jej vrátenia.

                                                                                                                         Mgr. Pavol Karman, SKP