Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/6/2022

(FO) Škerleczová Monika (29.10.1980)

Kalvárenská 542/19 , 93601 Šahy

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
02.02.2022
Zverejnený v OV č.:
22/2022
Dlžník:
Škerleczová Monika IČO 29.10.1980, , Kalvárenská 542/19, 93601 Šahy,
Správca:
Ing. Jana Fülöpová , Štefánikova tr. 79, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
31odk/6/2022
Spisová značka správcu:
31OdK/6/2022 S1431
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Oznámenie čísla účtu na zloženie kaucie

Ing. Jana Fülöpová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1431, so sídlom kancelárie: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra ako správca dlžníka: Škerleczová Monika, nar. 29.10.1980, bytom Kalvárenská 542/19, 936 01 Šahy, štátny občan SR, (ďalej len „Dlžník“) v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Nitra  pod sp.zn. 31OdK/6/2022, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Číslo účtu/ IBAN: SK96 0900 0000 0002 3347 3298

Vedený v SlSp, a.s.

Variabilný symbol: 3162022

Výška kaucie: 350,- EUR

Doplňujúce údaje ( poznámka): kaucia Škerleczová Monika popretia pohľadávky 31OdK/6/2022

Ing. Jana Fülöpová, správca