Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/6/2022

(FO) Škerleczová Monika (29.10.1980)

Kalvárenská 542/19 , 93601 Šahy

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
28.07.2022
Zverejnený v OV č.:
145/2022
Dlžník:
Škerleczová Monika IČO 29.10.1980, , Kalvárenská 542/19 ., 93601 Šahy,
Správca:
Ing. Jana Fülöpová , Štefánikova tr. 79, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
31OdK/6/2022
Spisová značka správcu:
31OdK/6/2022 S1431
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 24.01.2022, sp. zn. 31Odk/6/2022 zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 28.01.2022 (ďalej len „Uznesenie zo dňa 24.01.2022“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka – Škerlecová Monika, nar. 29.10.1980, bytom Kalvárenská 542/19, Šaly 936 01, štátny občan SR (ďalej len „Dlžník“) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený Ing. Jana Fülöpová, správca, so sídlom Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS SR pod číslom S 1431 (ďalej len „Správca“).

Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje veriteľom, že nebol zistený majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka.

Správca aj naďalej, s vynaložením minimálnych nákladov, bude pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka.

V zmysle ustanovenia §166i ods. 1 ZKR Správca pri preskúmavaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a z informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenie ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenie, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR Správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie Správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov Dlžníka, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku Dlžníka, ich predniesli Správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a zložili zálohu na trovy šetrení.

 

Ing. Jana Fülöpová, správca