Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/192/2022

(FO) Černý Miroslav (26.06.1965)

Dolné Trhovište 19, 92061 Dolné Trhovište

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
19.08.2022
Zverejnený v OV č.:
161/2022
Dlžník:
Černý Miroslav IČO 26.06.1965, , Dolné Trhovište 19, 92061 Dolné Trhovište,
Správca:
JUDr. Štefan Dostál , Robotnícka 79, 90501 Senica,
Spisová značka súdu:
23OdK/192/2022
Spisová značka správcu:
23OdK/192/2022 S1148
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Správca dlžníka: Miroslav Černý, nar. 26.06.1965, trvale bytom 920 61 Dolné Trhovište Jelenová 19, podnikajúci pod obchodným menom: Miroslav Černý, IČO: 40 567 869, s miestom podnikania 920 61 Dolné Trhovište, Jelenová 19 (podnikateľský subjekt ukončil podnikateľskú činnosť vo všetkých predmetoch podnikania uvedených na dokladoch o živnostenskom oprávnení ku dňu 28.12.2010) oznamuje, že dňom uverejnenia tohto  oznamu v Obchodnom vestníku SR, je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Robotnícka č. 79, 905 01 Senica, počas úradných hodín v pondelok až piatok od 9.00 hod. do 15.30 hod. Termín nahliadnutia je potrebné dohodnúť vopred na tel.č.: +421/905646755 alebo e-mail: dostal.advokat@gmail.com

JUDr. Štefan Dostál, správca