(PO) QUEEN´S TIP, a.s., IČO 36203696

Kukučínova 7, 04001 Košice

KRAJSKÝ SÚD V KO&...
Dátum zverejnenia:
29.03.2023
Zverejnený v OV č.:
62/2023
Krajský súd v Košiciach
7K/55/2004, QUEEN´S TIP, a.s., IČO: 36203696, Kukučínova 7, 04001 Košice, Slovenská republika
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

                                                           KRAJSKÝ SÚD V KOŠICIACH

                                Štúrova č. 29, 041 51  Košice, 055/8870 112, 055/8870 221

                                                        e-mail:podatelnaKSKE@justice.sk

__________________________________________________________________________________

                                                                                                                              č.k.: 7K/55/2004-418

                                                                                                                                                                                  

                                           Upovedomenie úpadcu  a konkurzných veriteľov

                                                            o konečnej správe a vyúčtovaní

 

         V konkurznej veci úpadcu: QUEEN´S TIP, a.s., Kukučínova 7, Košice, IČO: 36 203 696, predložil správca konkurznej podstaty súdu správu o speňažovaní majetku z podstaty a vyúčtovanie svojej odmeny a výdavkov.

 

                        Konečná správa a vyúčtovanie budú vyvesené na úradnej tabuli a WEB úradnej

                                                                 tabuli súdu dňa 11. apríla 2023

 

P o u č e n i e :  Konkurzní veritelia a úpadca, môžu, do 15 dní  odo dňa, kedy bola konečná správa a vyúčtovanie vyvesené na úradnej tabuli súdu, podať proti nim námietky (§ 29 ods. 3 ZKV, v znení zmien a doplnkov). Strany a ich zástupcovia majú právo nahliadať do súdneho spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a kópie alebo požiadať súd o vyhotovenie kópií za úhradu vecných nákladov (§ 97 ods. 1 CSP).

 

V Košiciach dňa  24.3.2023

                                                                                             JUDr. Igor Ragan

                                                                                               predseda senátu