Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/85/2022

(FO) Mišalková Ružena (02.04.1981)

Majerka 161 , 05994 Ihľany

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
20.11.2023
Zverejnený v OV č.:
220/2023
Dlžník:
Mišalková Ružena IČO 02.04.1981, , Majerka 161, 05994 Ihľany,
Správca:
JUDr. Ing. Jozef Sitko , Lipová 1, 06601 Humenné,
Spisová značka súdu:
3OdK/85/2022
Spisová značka správcu:
3OdK/85/2022 S1401
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Ponukové konanie

 

JUDr. Ing. Jozef Sitko, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, správca dlžníka Ružena Mišalková, nar. 02.04.1981, Majerka 161, 059 94 Ihľany, v konkurznom konaní sp. zn.: 3OdK/85/2022 vyhlasuje v zmysle § 167n a § 167p  zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov I. kolo ponukového konania na predaj majetku všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 99/2022 zo dňa 24.05.2022 pod K030498:

 

- nehnuteľnosti zapísané na LV č.895 k.ú.: Majerka, obec: Ihľany, okres: Kežmarok - pozemky

Parcela registra

Parc. Čís,

Druh pozemku

Výmera m2

Podiel

Cena €

C

44

Zastavaná plocha a nádvorie

670

1/1

1240

 

1. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť poštou na adresu správcu: JUDr. Ing. Jozef Sitko, Lipová 1, 066 01 Humenné, v zalepenej obálke s označením „ Ponuka - KONKURZ 3OdK/85/2022 – Neotvárať“.

 

2. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym dňom o 15:30. Na záväzné ponuky doručené po tomto termína sa nebude prihliadať.

 

3. Písomná ponuka musí obsahovať: označenie záujemcu, označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s označením v zozname majetku určeného na predaj, návrh kúpnej ceny, v prípade právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa sa priloží aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne overená kópia, nie staršie ako jeden mesiac), u fyzickej osoby – nepodnikateľa sa priloží fotokópia občianskeho preukazu, súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu pre účely ponukového konania. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.

Súčasne s uplatnenou ponukou je záujemca povinný zaslať na e-mail správcu : jozefsitko@post.sk potvrdenie o úhrade kúpnej ceny a uviesť číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky.

 

4. Záujemca o kúpu je povinný zložiť v prospech bankového účtu správcu vedený v ČSOB, a. s.; číslo účtu: 4029909240/7500; IBAN: SK56 7500 0000 0040 2990 9240; zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v celom rozsahu (100%) a do správy pre prijímateľa uviesť a) spisovú značku konkurzu: 3OdK/85/2022, b) v prípade právnickej osoby – obchodné meno a v prípade fyzickej osoby – meno a priezvisko.

 

5. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet správcu uvedený v bode 4. V prípade, ak predložená záväzná ponuka nebude obsahovať akúkoľvek zo stanovených podmienok, na predloženú ponuku sa v rámci ponukového konania nebude prihliadať. Každý záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku, ktorú do skončenia ponukového konania nemožno meniť ani vziať späť.

 

6. Otváranie obálok s ponukami a ich vyhodnotenie uskutoční správca v termíne do 7 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. O výsledkoch ponukového konania správca spíše úradný záznam.

 

7. Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

 

8. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 15 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom, pričom ním uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa započíta na úhradu kúpnej ceny.

 

9. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky.

 

10. Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zloženú zálohu v lehote do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk správcom.

 

JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca