Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 81OdK/55/2024

(FO) Burian Henrich (03.11.1975)

Blumentálska 2717, 81107 Bratislava-Staré Mesto

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
14.05.2024
Zverejnený v OV č.:
92/2024
Dlžník:
Burian Henrich IČO 03.11.1975, , Blumentálska 2717 / 26, 81107 Bratislava-Staré Mesto,
Správca:
Mgr. Jozef Maruniak , Konventná 6, 81103 Bratislava,
Spisová značka súdu:
81OdK/55/2024
Spisová značka správcu:
81OdK/55/2024 S1364
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Mgr. Jozef Maruniak, správca dlžníka správca dlžníka Henrich Burian, nar. 03.11.1975, trvale bytom: Blumentálska 2717/26, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, po tom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje a zaniká funkcia správcu.

Mgr. Jozef Maruniak, správca