Aktuality

← Späť na zoznam aktualít

Úprava zákona č. 111/2022 Z.z. o riešení hroziaceho úpadku

17.7.2022 V plnom rozsahu nadobúda účinnosť nová právna úprava – zákon č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1023 z 20. júna 2019 o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní a o zmene smernice (EÚ) 2017/1132 (Smernica o reštrukturalizácii a insolvencii).

Zákonom č. 111/2022 Z. z. sa upravuje riešenie situácie dlžníka, ktorému hrozí úpadok z dôvodu hroziacej platobnej neschopnosti, v preventívnom konaní, ktoré predstavuje účinný nástroj na včasné riešenie situácie dlžníka tak, aby mohol pokračovať vo svojej činnosti a zachovať svoju životaschopnosť, a najmä predísť úpadku a následnému konkurzu. Preventívnym konaním sa na účely tohto zákona rozumie verejná preventívna reštrukturalizácia alebo neverejná preventívna reštrukturalizácia, ktorej cieľom je poskytnúť dlžníkom dostatočný priestor na účinnú, efektívnu, rýchlu a transparentnú preventívnu reštrukturalizáciu v počiatočnom štádiu, kedy úpadok „hrozí“, a zabrániť tak úpadku dlžníka a riešeniu jeho situácie niektorým z insolvenčných konaní.

Ďalšie informácie ohľadom preventívnej reštrukturalizácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR .

Zákonom č. 111/2022 Z. z. sa zároveň novelizujú aj niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nová právna úprava – okrem iného – zaviedla novú forma a spôsob prihlásenia pohľadávok veriteľmi v konkurze, v malom konkurze, v reštrukturalizácii a v oddlžení. Po novom sa prihláška pohľadávky podáva u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky správcu a musí byť autorizovaná. Prihláška pohľadávky musí byť správcovi doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, a v prípade reštrukturalizácie do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie, inak sa na ňu neprihliada. V prípade zahraničného veriteľa sa prihláška podá podľa podmienok uvedených v čl. 55 Nariadenia (EÚ) č. 2015/848.

Po novom bude zoznam pohľadávok tvorený správcom v registri úpadcov a správca je súčasne povinný vykonať priebežný zápis (vrátane zápisu zmien) v zozname pohľadávok bezodkladne. Súčasne sa správca odbremeňuje od povinnosti doručovať súdu rovnopis zoznamu pohľadávok a stačí len oznámenie o tom, že pohľadávky boli zapísané v zozname pohľadávok v registri úpadcov.

Nová právna úprava zaviedla aj zmenu formy podaní návrhov v konkurze, v malom konkurze a v reštrukturalizácii. Návrh na vyhlásenie konkurzu, návrh na vyhlásenie malého konkurzu a návrh na povolenie reštrukturalizácie sa bude môcť podať na súd výlučne len elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky príslušného súdu, pričom obligatórnou náležitosťou tohto návrhu je jeho autorizácia navrhovateľom podľa ustanovení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. Iná forma podania (osobne, poštou) sa nepripúšťa. Nesplnenie týchto formálnych náležitostí návrhu má za následok, že súd na nesprávne podaný alebo neautorizovaný návrh nebude prihliadať.

← Späť na zoznam aktualít