(PO) TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o., IČO 36020982

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
4K/17/2020, Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Katarína Kochan Morová
Správca:
Stav konania:
27.01.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
17.12.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
13.01.2021 - Začaté konkurzné konanie
27.01.2021 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 27.01.2021
do 14.05.2021
Navrhovatelia:
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o., IČO 36020982, Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 550 833,30 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--