(PO) Ecoveta s.r.o., IČO 43993494

Pri Vinohradoch 4, 83106 Bratislava - mestská časť Rača

Spisová značka, typ konania:
33K/60/2022, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
od 02.12.2022
Stav konania:
12.05.2023 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
03.11.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
02.12.2022 - Vyhlásený konkurz
12.05.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Ecoveta s.r.o., IČO 43993494, Pri Vinohradoch 4, 83106 Bratislava - mestská časť Rača, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie