(PO) A - DEMO, s.r.o., IČO 36274321

Topoľová 1, 95131 Močenok

Zastavenie konkurzného konania
Dátum vydania:
20.4.2017
Dátum zverejnenia:
28.04.2017
Zverejnený v OV č.:
82/2017
Autor oznamu:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Spisová značka:
25K/38/2016
ICS:
2116221607
Vydal:
JUDr. Veronika Židek
Vydal FN:
vyšší súdny úradník
Odoslal:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Dlžník/Úpadca:
A-DEMO IČO 36274321, , Topoľová 1, 95131 Močenok, Slovenská republika
Navrhovatelia:
A-DEMO IČO 36274321, , Topoľová 1, 95131 Močenok, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Steam, spol. s r.o., IČO: 35 900 849, Štúrova 41, 949 01 Nitra, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: A - DEMO s.r.o., IČO: 36 274 321, Topoľová 1, 951 31 Močenok, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 174224/T, takto
Rozhodnutie:
Súd z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: A - DEMO s.r.o., IČO: 36 274 321, Topoľová 1, 951 31 Močenok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu. Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Oznam: