(PO) NÁŠ DOMOV, spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 31344551

ul. Hattalu 2053, 02601 Dolný Kubín

KRAJSKÝ SÚD, SKUTECKÉHO 7, 974 87 BANSK...
Dátum zverejnenia:
17.02.2020
Zverejnený v OV č.:
32/2020
Krajský súd v Banskej Bystrici
36K/77/2000, NÁŠ DOMOV, spoločnosť s ručením obmedzeným "v konkurze", IČO: 31344551, ul.Hattalu 2053 , Dolný Kubín,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

KRAJSKÝ SÚD, SKUTECKÉHO 7, 974 87  BANSKÁ  BYSTRICA 1

oddelenie obchodného súdnictva

 

U p o v e d o m e n i e

o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty

a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcov konkurznej podstaty

 

V konkurznej veci úpadcu: NÁŠ DOMOV, spoločnosť s ručením obmedzeným „v konkurze“, Ul. Hattalu 2053, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31 344 551,

sp. zn.:  36K/77/2000,

správca konkurznej podstaty: JUDr. Ivica Firstová, Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín.

 

            Krajský súd upovedomuje konkurzných veriteľov a úpadcu, že správca konkurznej podstaty predložil súdu konečnú správu o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcov (ďalej len „konečná správa“) zo dňa 31. januára 2020, doručenú súdu dňa 11. februára 2020.

 

            Správa bude vyvesená na úradnej tabuli konkurzného súdu dňa 20. februára 2020.  

 

Poučenie:

Konkurzní veritelia a úpadca, môžu do 15 dní odo dňa, kedy bola správa vyvesená na úradnej tabuli súdu, podať proti nej námietky na tunajší súd (ust. § 29  ods. 3 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zmien a doplnkov).

Účastníci a ich zástupcovia majú právo nazerať do súdneho spisu a robiť si z neho výpisy a odpisy, ak sú na to vážne dôvody a oprávnené záujmy účastníkov tým nemôžu byť dotknuté (ust. § 97 ods. 1 Civilného sporového poriadku).

 

 

V Banskej Bystrici dňa 13. februára 2020

 

 

                                                                                   JUDr. Daniela Maštalířová

                                                                                                s u d k y ň a