Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-8K/65/2019

(PO) Limbašské družstvo, IČO 45630615

Seberíniho 1765/9, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
18.08.2020
Zverejnený v OV č.:
159/2020
Dlžník/Úpadca:
Limbašské družstvo IČO 45630615, , Seberiniho 9, Bratislava 821 03,
Správca:
Ing. Anna Bružeňáková , Jesenná 4, 82102 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/65/2019
Spisová značka správcu:
8K/65/2019/S1450
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Správca konkurznej podstaty v konkurze na majetok úpadcu Limbašské družstvo, so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO : 45 630 615, konštatuje, že bolo ukončené V. kolo verejného ponukového konania na predaj peňažných pohľadávok zapísaných v súpise všeobecnej podstaty majetku úpadcu zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 15/2020 zo dňa 23.01.2020 pod č. zápisu K018883 pod súpisovými položkami číslo 4, 6.

VI. kolo verejného ponukového konania (ďalej len VPK) sa uskutočnilo v súlade so záväzným pokynom Veriteľského výboru. Oznámenie o konaní VI. kola VPK bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 149/2020 zo dňa 04.08.2020 pod č. zápisu K059815.

V stanovenej lehote do piatich pracovných dní odo dňa zverejnenia VI. kola VPK, t.j. do 11.08.2020 do 15.00 hod. správca neobdržal žiadne ponuky záujemcov o kúpu predmetného súboru majetku úpadcu.

Ing. Anna Bružeňáková, správca