Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-4K/8/2020

(FO) Neštický Andrej (06.10.1970)

Ulica Topoľová 4364, 91708 Trnava

Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
11.8.2021
Dátum zverejnenia:
19.08.2021
Zverejnený v OV č.:
160/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
4K/8/2020
ICS:
1120212719
Vydal:
JUDr. Milan Krajči
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
Andrej Neštický , Bedřicha Smetanu 2792/18, 91708 Trnava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava I , Ševčenkova 32, 85000 Bratislava, Slovenská republika Andrej Neštický , Bedřicha Smetanu 2792/18, 91708 Trnava, Slovenská republika Colné riaditeľstvo SR , Miletičova 42, 82459 Bratislava 26, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Andrej Neštický, nar. 6. októbra 1970, trvale bytom Bedřicha Smetanu 2792/18, 917 08 Trnava, t. č. vo výkone trestu odňatia slobody v ÚVTOS Dubnica nad Váhom, správcom ktorého je: JUDr. Barbora Hudeková, so sídlom kancelárie Lazaretská 23, 811 09 Bratislava, zn. správcu: S1465, takto
Rozhodnutie:
Súd odvoláva: JUDr. Barbora Hudeková, so sídlom kancelárie Lazaretská 23, 811 09 Bratislava, zn. správcu: S1465, z funkcie správcu úpadcu: Andrej Neštický, nar. 6. októbra 1970, trvale bytom Bedřicha Smetanu 2792/18, 917 08 Trnava, t. č. vo výkone trestu odňatia slobody v ÚVTOS Dubnica nad Váhom. Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: Andrej Neštický, nar. 6. októbra 1970, trvale bytom Bedřicha Smetanu 2792/18, 917 08 Trnava, t. č. vo výkone trestu odňatia slobody v ÚVTOS Dubnica nad Váhom, správcu: JUDr. Marek Glemba, so sídlom kancelárie Mýtna 50, 811 07 Bratislava, značka správcu: S1666.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku.
Oznam: