Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-8K/65/2019

(PO) Limbašské družstvo, IČO 45630615

Seberíniho 1765/9, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov

Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
21.04.2022
Zverejnený v OV č.:
76/2022
Dlžník/Úpadca:
Limbašské družstvo IČO 45630615, , Seberiniho 9, Bratislava 821 03,
Správca:
Ing. Anna Bružeňáková , Jesenná 4, 82102 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/65/2019
Spisová značka správcu:
8K/65/2019/S1450
Druh:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
Text:

Správca konkurznej podstaty v konkurze na majetok úpadcu Limbašské družstvo, so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO: 45 630 615 zverejňuje  návrh konečného rozvrhu z výťažku majetku úpadcu zaradeného do všeobecnej majetkovej podstaty úpadcu v zmysle ust. § 98 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) a Veriteľskému výboru určuje lehotu 20 dní od zverejnenia na jeho schválenie.

Podľa § 49 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov : „Rozvrh výťažku obsahuje všeobecnú časť a rozvrhovú časť. Všeobecná časť rozvrhu výťažku obsahuje opis doterajšieho priebehu konkurzu, najmä opis skutočností, ktoré sú dôležité pre tých, ktorí budú rozvrh výťažku schvaľovať.“

  1. Všeobecná časť

Dňa 21.11.2019 bol na majetok úpadcu Limbašské družstvo,  so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO : 45 630 615 vyhlásený konkurz vedený Okresným súdom Bratislava I. pod sp.zn. 8K/65/2019. Oznámenie o vyhlásení konkurzu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 224/2019 zo dňa 20.11.2019. Uznesením OS Bratislava I. zo dňa 6.5.2020, ktorého oznámenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 90/2020 zo dňa 13.5.2020 bola do funkcie správcu úpadcu ustanovená Ing. Anna Bružeňáková, so sídlom kancelárie Jesenná 4, 821 09 Bratislava, zn.. správcu: S 1450.

Súpis všeobecnej podstaty majetku úpadcu, t.j. majetok určený na speňaženie v konkurznom konaní  bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 15/2020 zo dňa 23.1.2020.

O speňažení majetku úpadcu rozhodol Veriteľský výbor na svojom zasadnutí dňa 1.7.2020 a správcovi určil, aby súpisové zložky majetku č. 4 a č. 6 speňažil formou verejného ponukového konania za najvyššiu ponúknutú cenu až do úplného odpredaja predmetných súpisových zložiek majetku. Oznámenie o zasadnutí VV bolo zverejnené v OV č. 129/2020 z dňa 7.7.2020. 

  1. Rozvrhová časť

A) Výťažok z predaja majetku patriaceho do všeobecnej podstaty majetku úpadcu je nasledovný:

1) Súpisové zložky majetku č. 4 a č. 6:

Popis speňaženej majetkovej zložky : pohľadávky úpadcu bližšie špecifikované v súpise majetku zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 15/2020 zo dňa 23.1.2020.

Popis speňaženia: Pohľadávky boli v súlade s rozhodnutím Veriteľského výboru zverejnenom v OV č. 175/2020 zo dňa 10.9.2020 odplatne postúpené, pričom správca dňa 14.9.2020 uzatvoril  s PHDr. Miroslavom Kucianom, bytom Nezvalova 51, 821 06 Bratislava, narod. 23.7.1959 Zmluvu o postúpení pohľadávok.

Popis dosiahnutia výťažku:  Peňažné prostriedky na účte úpadcu vedenom v Tatrabanke, a.s., Bratislava, IBAN : SK35 1100 0000 0029 2687 0017 zo dňa 25.6.2020, 24.8.2020 a 25.8.2020.

2) Súpisová zložka majetku č. 1:

Popis majetkovej zložky : peňažné prostriedky úpadcu vedené na účte v Tatrabanke, a.s., Bratislava, IBAN : SK35 1100 0000 0029 2687 0017 v sume 923,96 € bližšie špecifikované v súpise majetku zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 15/2020 zo dňa 23.1.2020.

Popis dosiahnutia výťažku : Peňažné prostriedky na účte úpadcu ku dňu vyhlásenia konkurzu.

3) Súpisová zložka majetku č. 2:

Popis majetkovej zložky : Nespotrebovaná časť preddavku na činnosť predbežného správcu vyplatená na účet úpadcu Okresným súdom Bratislava I. vo výške 1.500,00 €, bližšie špecifikovaná v súpise majetku zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 15/2020 zo dňa 23.1.2020.

Popis dosiahnutia výťažku : Peňažné prostriedky poukázané na účet úpadcu vedenom v Tatrabanke, a.s. OS Bratislava I. dňa 19.11.2021.

4) Súpisová zložka majetku č. 3:

Popis majetkovej zložky : Zostatok peňažných prostriedkov v pokladni úpadcu k 21.11.2019 v sume 9.456,78 € zverejnené v súpise majetku v Obchodnom vestníku č. 15/2020 zo dňa 23.1.2020.

Popis dosiahnutia výťažku : Peňažné prostriedky na účet úpadcu vedenom v Tatrabanke poukázané úpadcom zo dňa : 10.01.2020 sumou 4996,00 €, zo dňa : 27.1.2020 sumou  996,00 €, zo dňa: 9.2.2022 sumou 3468,78 €.

5) Súpisová zložka majetku č.5:

Popis majetkovej zložky : pohľadávka úpadcu bližšie špecifikovaná v súpise majetku zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 15/2020 zo dňa 23.1.2020.

Popis speňaženia: 1. Správca LEGATOs RECOVERY, k.s. , Mierová 650/56, 82105 Bratislava, zn. správcu: S 1755 uplatnil na Okresnom súde Bratislava II. žalobou zaplatenie sumy 1 000,00 € s príslušenstvom z titulu pohľadávky voči dlžníkovi vedenej na základe Zmluvy o pôžičke Žalobca podal žalobu na OS Bratislava II. dňa 12.05.2020. Žalovaný bol vyzvaný správcom  k úhrade pohľadávky formou predžalobnej výzvy z 6.5.2020. Žalovaný uhradil dlžnú sumu 1000,00 € na účet úpadcu dňa 9.6.2020, následne správca Ing. Anna Bružeňáková, so sídlom kancelárie Jesenná 4, 821 09 Bratislava, zn.. správcu: S 1450. vzala späť žalobu na  príslušnom súde dňa 11.6.2020. Okresný súd Bratislava II, č. konania : 58Cb/53/2020-45 Uznesením vydanom zo dňa 16.6.2020 konanie zastavil.

Popis dosiahnutia výťažku:  Peňažné prostriedky na účte úpadcu v sume 1000,00 € vedenom v Tatrabanke, a.s., Bratislava, IBAN : SK35 1100 0000 0029 2687 0017 zo dňa 9.6.2020.

Celková suma výťažku zo súpisových zložiek  majetku č. 1 až č. 6 je 23 580,74 €.

  1. Pohľadávky proti podstate

Pohľadávky proti podstate, t.j. pohľadávky uspokojované z výťažku zo speňaženia majetku úpadcu patriaceho do konkurznej podstaty prednostne pred pohľadávkami konkurzných veriteľov sú podrobne špecifikované v prílohe č. 1 k Rozvrhu z výťažku majetku úpadcu a tvoria ich:

- súdny poplatok za vedenie konkurzného konania

- odmena konkurzných správcov

- poštovné

- paušálna náhrada za vedenie kancelárie správcov

Celková výška pohľadávok proti všeobecnej podstate k 13.4.2022 je 12.064,50 €.

Zoznam pohľadávok proti podstate k 13.4.2022 je k dispozícií veriteľom k nahliadnutiu v kancelárii správcu . Nahliadanie do spisu je možné si podať písomne na uvedenej adrese kancelárie správcu po telefonickej dohode na telefónnom čísle : 0917 77 17 17, alebo elektronickou poštou na adrese: abruzenakova@gmail.com.

  1. Rozvrh výťažku

Počas základnej 45 dňovej lehoty na prihlasovanie pohľadávok veriteľov Dlžníka podľa § 28 ZKR, boli do kancelárie správcu doručených 9 prihlášok  nezabezpečených veriteľov, z toho s poradím uspokojenia E  o počte 7 ks a 2 ks prihlášok veriteľov s poradím uspokojenia D.

Po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok veriteľov úpadcu ( ďalej  po ZPL)  boli do kancelárie správcu doručené prihlášky dvoch veriteľov úpadcu. Zapísanie prihlásených pohľadávok veriteľov do zoznamu pohľadávok po ZPL  správca oznámil zverejnením oznamu o doručení  prihlášky veriteľa ENNEL, s.r.o. v Obchodnom vestníku (ďalej len OV) č.12/2020 zo dňa 20.01.2020, veriteľa TLD, s.r.o. v OV č.12/2020 zo dňa 20.01.2020, Pohľadávka veriteľa TLD, s.r.o. z časti bola popretá, oznámenie veriteľovi bolo oznámené správcom listom zo dňa 19.2.2020.

Rozdelenie sumy určenej na uspokojenie veriteľov medzi veriteľov zistených nezabezpečených pohľadávok :

  1. Výťažok zo speňaženia                                                     :  23 580,74 €

Z TOHO : -

  1. Pohľadávky proti podstate                                                 :  12 064,50 €
  2. Rezerva na pohľadávky proti podstate (§98 ods. 2 ZKR)  :       450,00 €

 

VÝŹŤAŽOK NA SPEŇAŽENIE VERITEĽOM :                                 11 066,24 €

 

veriteľ

celková zistená suma

podiel na celkovej sume v konkurze zistených pohľadávok

suma určená na uspokojenie konečným rozvrhom

COIMPEX, s.r.o. 

1 600 000,00 €

                  17,75 %

                   1 964,26 €

ENNEL, s.r.o

   513 035,00 €

                    5,69 %

                      629,67 €

FIPOREAL, s.r.o.

4 585 500,00 €

                   50,85 %

                   5 627,18 €

Lekáreň MARTIN, s.r.o.

   903 000,00 €

                   10,00 %

                   1 106,62 €

Lekáreň Poliklinika BYTČA, s.r.o.

   463 000,00 €

                     5,14 %

                      568,80 €

Lekáreň TERNO, s.r.o.

   200 000,00 €

               2,22 %                                      

                     245,67 €

NITRA REAL GROUP, a.s.

   303 389,74 €

                     3,36 %

                    371,82 €

TAVIS, a.s.

   202 120,00 €

                     2,24 %

                    247,88 €

TLD, s.r.o.

   247 597,00 €

                     2,75 %

                    304,34 €

SPOLU :

9 017 841,74 €

                 100,00 %

               11 066,24 €

 

V Bratislave, dňa 14.4.2022

Ing. Anna Bružeňáková, správca