Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/151/2022

(FO) Olenočinová Božena (13.11.1938)

Polereckého 3241/2 , 85104 Bratislava - Petržalka

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
01.02.2023
Zverejnený v OV č.:
22/2023
Dlžník:
Božena Olenočinová IČO 13.11.1938, , Polereckého 3241/2, 85104 Bratislava - Petržalka,
Správca:
Mgr. Vladimír Kordoš , LL.M. , Hodžovo nám. 2A, 81106 Bratislava,
Spisová značka súdu:
33OdK/151/2022
Spisová značka správcu:
33OdK/151/2022 S1596
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis všeobecnej podstaty

Dňa 27.01.2023 bol ustanoveným správcom v zmysle § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vykonaný súpis majetku dlžníka podľa zoznamu majetku predloženého úpadcom, informácií od úpadcu a iných osôb, ako aj vlastných zistení a šetrení.

 

Súpis majetku patriaceho do všeobecnej konkurznej podstaty :

 

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., správca