Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/168/2022

(FO) Bogdanová Julia (31.12.1957)

Bratislava - Petržalka , 85101 Bratislava

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
15.02.2023
Zverejnený v OV č.:
32/2023
Dlžník:
Bogdanová Julia IČO 31.12.1957, , Bratislava - Petržalka -, 85101 Bratislava,
Správca:
Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková , Žižkova 7803/9, 81102 Bratislava,
Spisová značka súdu:
33OdK/168/2022
Spisová značka správcu:
33OdK/168/2022 S2030
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková, so sídlom kancelárie: Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava, správca konkurznej podstaty dlžníka: Julia Bogdanová, dátum narodenia 31.12.1957, trvale bytom Bratislava – mestská časť Petržalka, týmto v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujem že bankový účet, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania pre popretie pohľadávky iným veriteľom spolu s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu nasledovne:

banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

číslo účtu IBAN: SK47 8330 0000 0029 0199 1218

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na trovy konania.

Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková, správca