Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/7/2020

(FO) Ferencová Mária (06.08.1964)

Zákutie 626/33 , 08633 Zborov

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
09.03.2023
Zverejnený v OV č.:
48/2023
Dlžník:
Ferencová Mária IČO 06.08.1964, , Zákutie 626/33, 08633 Zborov,
Správca:
Ing. Emil Čerevka , Námestie slobody 26/10, 06601 Humenné,
Spisová značka súdu:
4OdK/7/2020
Spisová značka správcu:
4OdK/7/2020 S1344
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Ako správca dlžníka Mária Ferencová, nar. 06.08.1964, trvale bytom Zákutie 626/33, 086 33 Zborov  som postupom podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že dlžník nemá žiaden majetok. Na základe uvedeného konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí.