(PO) Vladimír Krchňák, v.o.s., IČO 36279692

Svätovavrinecká 13920/10 , 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
14.11.2023
Zverejnený v OV č.:
217/2023
Dlžník/Úpadca:
Vladimír Krchňák, v.o.s. IČO 36279692, , Svätovavrinecká 13920 10, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto,
Správca:
, Pekárska 11, 91701 Trnava,
Spisová značka súdu:
23K/17/2023
Spisová značka správcu:
23K/17/2023 S1639
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Insolvency k. s., správca úpadcu Vladimír Krchňák, v.o.s., IČO: 36 279 692, so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddiel Sr, vložka č.: 2110/B v súlade s ustanovením § 32, ods. 7 pís. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov týmto oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že pre prípad popretia pohľadávky iného veriteľa preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky je potrebné zložiť na bankový účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., číslo IBAN: SK18 0200 0000 0032 2598 8957, variabilný symbol je číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.