Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-37OdK/79/2019

(FO) Billová Renáta (08.04.1965)

Kopčianska 2969/86 , 85101 Bratislava

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
15.2.2024
Dátum zverejnenia:
01.03.2024
Zverejnený v OV č.:
44/2024
Autor oznamu:
Mestský súd Bratislava III
Spisová značka:
B1-37OdK/79/2019
ICS:
1119203577
Vydal:
JUDr. Lenka Čadanová
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Mestský súd Bratislava III
Dlžník:
Renáta Billová , Kopčianska 2969/86, 85101 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Renáta Billová , Kopčianska 2969/86, 85101 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Mestský súd Bratislava III v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Renáta Billová, nar. 08.04.1965, trvale bytom Kopčianska 2969/86, 851 01 Bratislava, o odvolaní správcu a ustanovení nového správcu, takto
Rozhodnutie:
I. Súd o d v o l á v a: JUDr. Martin Sečanský, so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S 1206, z funkcie správcu úpadcu: Renáta Billová, nar. 08.04.1965, trvale bytom Kopčianska 2969/86, 851 01 Bratislava. II. Súd u s t a n o v u j e: správcu: JUDr. Michaela Voleková, so sídlom kancelárie Trnavská 27, 831 04 Bratislava, značka správcu: S 1518, do funkcie správcu úpadcu: Renáta Billová, nar. 08.04.1965, trvale bytom Kopčianska 2969/86, 851 01 Bratislava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Za deň doručenia súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Oznam: