Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-33OdK/14/2022

(FO) Balogová Jozefína (06.03.1970)

Račianska 1526, 83102 Bratislava-Nové Mesto

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
19.05.2022VIVID RECOVERY, k. s. Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
19.05.2022VIVID RECOVERY, k. s. Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
19.05.2022VIVID RECOVERY, k. s. Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
11.05.2022Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu