(PO) PREFA Sučany, a.s., IČO 31561748

Podhradská cesta 2, 03852 Sučany

Potvrdzuje prevod pohľadávok veriteľa Slovenská republ...
Dátum vydania:
7.7.2015
Dátum zverejnenia:
13.07.2015
Zverejnený v OV č.:
132/2015
Autor oznamu:
Okresný súd Žilina
Spisová značka:
4R/1/2012
ICS:
5112211357
Vydal:
JUDr., Ing. Katarína Muráriková
Vydal FN:
Vyšší súdny úradník
Odoslal:
Okresný súd Žilina
Dlžník/Úpadca:
Navrhovatelia:
PREFA Sučany, a.s. IČO 31561748, , Podhradská cesta 2, 03852 Sučany, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PREFA Sučany, a.s., so sídlom Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 31 561 748, správcom ktorého je: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005, na vstup do konania, resp. potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
Rozhodnutie:
Potvrdzuje prevod pohľadávok veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, v celkovej výške 6.6235,30 EUR, ktoré sú v zozname pohľadávok vedené pod číslami 580 až 583, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávok priamo týka. Odvolanie je potrebné podať na Okresnom súde Žilina v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom počte vyhotovení. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.
Oznam: