(FOP) Pavol Orihel ORO - TRADE, IČO 30101620

Potočná 25, 92207 Veľké Kostoľany

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Dátum zverejnenia:
20.04.2015
Zverejnený v OV č.:
74/2015
Dlžník/Úpadca:
Pavol Orihel IČO 2.3.1960, , Potočná 25/25, 92207 Veľké Kostoľany ,
Správca:
JUDr. Viera Nováková , Z. Kodálya 769/29, 92427 Galanta ,
Spisová značka súdu:
36K/30/2014
Spisová značka správcu:
36K/30/2014 S1221
Druh:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Text:

JUDr. Viera Nováková, so sídlom Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta  ako správca úpadcu : Pavol Orihel, nar. 2.3.1960, bytom Potočná 25/25, 922 07 Veľké Kostoľany  týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň  1.6.2015 o 13.00 hod. s miestom konania:   Z.  Kodálya 769/29, 924 27 Galanta, prízemie,  zasadacia miestnosť č. 15.   Prezentácia začína o 12.30 hod.  Program schôdze: 1. otvorenie schôdze,  2. správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. voľba zástupcu veriteľov. 4. rozhodovanie o výmene správcu podľa ust. § 36 ZKR,  5. rôzne, 6. záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, pripadne poverenie na zastupovanie veriteľa, a doklad totožnosti.

V Galante dňa 14.4.2015   

JUDr. Viera Nováková, správca