(PO) PREFA Sučany, a.s., IČO 31561748

Podhradská cesta 2, 03852 Sučany

Povoľuje navrhovateľovi Stredoslovenská energetika, a. s....
Dátum vydania:
14.2.2020
Dátum zverejnenia:
20.02.2020
Zverejnený v OV č.:
35/2020
Autor oznamu:
Okresný súd Žilina
Spisová značka:
4R/1/2012
ICS:
5112211357
Vydal:
JUDr. Jaroslav Macek
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Žilina
Dlžník/Úpadca:
PREFA Sučany, a.s. IČO 31561748, , Podhradská cesta 2, 03852 Sučany, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Stredoslovenská energetika, a.s. IČO 51865467, , Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, Slovenská republika Stredoslovenská energetika Holding, a.s. IČO 36403008, , Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, Slovenská republika PREFA Sučany, a.s. IČO 31561748, , Podhradská cesta 2, 03852 Sučany, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PREFA Sučany, a.s., so sídlom Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 31 561 748, správcom ktorého je: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, v časti o návrhu navrhovateľa Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, na povolenie vstupu do konkurzného konania, takto
Rozhodnutie:
Povoľuje navrhovateľovi Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, vstup do konania na miesto veriteľa Stredoslovenská energetika Holding, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008, v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške: 7.274,21 Eur; 4.315,07 Eur; 4.812,96 Eur; 984,- Eur; 119,23 Eur a 2.061,92 Eur; spolu vo výške 19.567,09 Eur, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod číslami 405 až 408 a 578 a 579. Veriteľovi Stredoslovenská energetika Holding, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 zanikne zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka tohto konkurzného konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).
Oznam: