Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-8K/68/2018

(PO) DOBRE MOBILY, s.r.o., IČO 47404116

Panónska cesta 17, 85104 Bratislava

Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty
Dátum zverejnenia:
09.02.2022
Zverejnený v OV č.:
27/2022
Dlžník/Úpadca:
DOBRE MOBILY, s.r.o. IČO 47404116, , Panónska cesta 17 / 0, 85104 Bratislava,
Správca:
JUDr. Vojtech Agner , Cintorínska 22, 81108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/68/2018
Spisová značka správcu:
8K/68/2018 S1690
Druh:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty
Text:

NÁVRH  KONEČNÉHO  ROZVRHU  VÝŤAŽKU Z ODDELENEJ PODSTATY 

V konkurznej veci úpadcu: DOBRE MOBILY, s.r.o., so sídlom: Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava, IČO: 47404116, zapísaný v Obchodnom registri  Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. číslo: 116240/B, správca v súlade s  § 101 ods.1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje

Návrh konečného rozvrhu výťažku  z oddelenej podstaty

A         VŠEOBECNÁ ČASŤ

Na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I, č. k.: 8K/68/2018-60, zo dňa 17.10.2018, publikované v OV č. 206/2018, deň vydania 24.10.2018, súd vyhlásil konkurz na majetok úpadcu: DOBRE MOBILY, s.r.o., so sídlom: Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava, IČO: 47404116, zapísaný v Obchodnom registri  Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. číslo: 116240/B  (ďalej aj ako „úpadca“). Okresný súd Bratislava I uznesením č.k.: 8K/68/2018, zo dňa 17.10.2018, ustanovil dlžníkovi správcu JUDr. Milada Koukalová, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava (nové sídlo správcu: Štúrova 74/138, 949 35 Nitra), zn. správcu S1834 (ďalej len „odvolaný správca“). Uznesenie č.k.: 8K/68/2018 bolo publikované v OV č. 206/2018, deň vydania: 24.10.2018.

Na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I, č.k.: 8K/68/2018-164 zo dňa 11.02.2019 súd odvolal pôvodného správcu z funkcie a ustanovil do funkcie nového správcu JUDr. Vojtech Agner, so sídlom Cintorínska 22, 811 08, Bratislava, IČO: 42 360 781, zn. správcu: S1690 (ďalej aj ako „Správca“). Uznesenie bolo publikované v OV č. 34/2019, deň vydania: 18.02.2019.

 1. Úkony realizované správcom po vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu

Súd ustanovil do funkcie odvolaného správcu a vyzval veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd zároveň uložil správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000. Správca upovedomil nasledujúcich zahraničných veriteľov:

- ADART COMPUTERS s.r.o.

- BRITEX-CZ, s.r.o.

- Dobre Mobily s.r.o.   

- DYNAMIC GROUP, spol. s.r.o.

- EC logistics s.r.o.      

- FROGMAN s.r.o.     

- GAMACZ.CZ s.r.o.

V súlade s ustanovením § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých  zákonov odvolaný správca dňa 212/2018, dňa 05.11.2018 oznam o tom, kde a kedy je možné nahliadať do spisu správcu.

V súlade s ustanovením Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 odvolaný správca zverejnil v OV č. 212/2018, dňa 05.11.2018, oznam v anglickom jazyku o vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu.

Odvolaný správca zverejnil v OV č. 212/2018, dňa 05.11.2018 oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok.

Odvolaný správca dohodol s úpadcom osobné stretnutie, ktoré sa konalo dňa 14.11.2018 v Bratislave. Úpadca správcovi poskytol informácie a na základe požiadaviek správcu a doručil požadované doklady.

Odvolaný správca elektronicky dňa 31.10.2018 požiadal Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave Dopravný inšpektorát o informáciu, či je úpadca vedený v evidencii motorových vozidiel ako vlastník resp. držiteľ motorových vozidiel a či bol vedený ako vlastník resp. držiteľ a to po dobu počas piatich rokov pred začatím konkurzného konania. Odpoveď doručená odvolanému správcovi dňa 22.11.2018, v minulosti v roku 2013 úpadca bol držiteľom a vlastníkom motorových vozidiel.

Odvolaný správca dňa 31.10.2018 poslal na Úrad geodézie a kartografie žiadosť o vykonanie lustrácie, či úpadca je vlastníkom nehnuteľností. Odpoveď doručená odvolanému správcovi dňa 13.11.2018, úpadca nie je vlastníkom žiadnej nehnuteľnosti.

Odvolaný správca dňa 31.10.2018 poslal na Centrálny depozitár cenných papierov žiadosť o vykonanie lustrácie. Dňa 21.06.2019 bola odvolanému správcovi doručená negatívna odpoveď.

Odvolaný správca zaslal žiadosť o poskytnutie súčinnosti podľa § 75 ZKR adresovaná Všeobecnej úverovej banke, a.s., Odpoveď doručená odvolanému správcovi dňa 19.11.2018, aktuálne úpadca nemá vedený účet v banke.

Odvolaný správca zaslal žiadosť o poskytnutie súčinnosti podľa § 75 ZKR adresovaná Tatra banka, a.s. Odpoveď doručená odvolanému správcovi dňa 14.11.2018, úpadca nemá vedený účet v banke.

Odvolaný správca zaslal žiadosť o poskytnutie súčinnosti podľa § 75 ZKR adresovaná Československej obchodnej banke, a.s. Odpoveď doručená odvolanému správcovi dňa 13.11.2018, úpadca má vedený účet v banke.

Odvolaný správca zaslal žiadosť o poskytnutie súčinnosti podľa § 75 ZKR adresovaná Slovenskej sporiteľni, a.s. Odpoveď doručená odvolanému správcovi dňa 13.11.2018, úpadca má vedený účet v banke.

Odvolaný správca zaslal žiadosť o poskytnutie súčinnosti podľa § 75 ZKR adresovaná Prima banka Slovensko a.s. Odpoveď správcovi doručená nebola.

Odvolaný správca zaslal žiadosť o poskytnutie súčinnosti podľa § 75 ZKR adresovaná UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Odpoveď odvolanému správcovi doručená dňa 08.11.2018, úpadca nemá vedený účet v banke.

Odvolaný správca zaslal žiadosť o poskytnutie súčinnosti podľa § 75 ZKR adresovaná Daňovému úradu v Bratislave. Odpoveď doručená správcovi dňa 03.12.2018- daňový subjekt je registrovaný pre DPH od 01.011.2013, aktuálne má registrovanú 1 registračnú pokladnicu, aktívne dva účty a to v Slovenskej sporiteľni, a.s. a v ČSOB, a.s.

Odvolaný správca zaslal žiadosť o poskytnutie súčinnosti podľa § 75 ZKR adresovaná Sociálnej poisťovni. Odpoveď doručená odvolanému správcovi dňa 07.11.2018- úpadca bol registrovaný ako zamestnávateľ v období od 01.09.2014-30.09.2018

Dňa 07.01.2019 odvolaný správca uzatvoril s advokátskou kanceláriou JUDr. Marianna Kuchtová, s.r.o. Zmluvu o poskytovaní právnej pomoci a právnych služieb, v zmysle ktorej advokátska kancelária vymáhala pohľadávky úpadcu od dlžníkov úpadcu.

Odvolaný správca konkurznej podstaty úpadcu na základe ustanovenia § 34 ods. (1) ZKR: Prvú schôdzu veriteľov zvoláva správca do 55 dní od vyhlásenia konkurzu tak, aby sa konala nie skôr ako pätnásty deň a nie neskôr ako dvadsiaty deň od uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok podľa § 32 ods. (3) písm. a), zvolal schôdzu veriteľov tak, aby sa konala dňa 24.01.2019.      

Odvolaný správca zverejnil v OV č. 240/2018, deň vydania 13.12.2018 termín konania 1.schôdze veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 24.01.2019 o 11:00 hod v Hoteli AVION na Ivánskej ceste 15/A v Bratislave.

V súlade s ustanovením § 38 ods. (1) ZKR: „Prvé zasadnutie veriteľského výboru zvoláva správca tak, aby sa konalo do 15 dní od jeho zvolenia. Ďalšie zasadnutie veriteľského výboru zvoláva podľa potreby člen veriteľského výboru alebo správca. Činnosť veriteľského výboru riadi predseda, ktorého spomedzi seba volia členovia veriteľského výboru. Člen veriteľského výboru si môže písomným plnomocenstvom zvoliť zástupcu, sa prvé zasadnutie veriteľského výboru konalo bezprostredne po ukončení prvej schôdze veriteľov. „

Za členov veriteľského výboru na základe Uznesenia schôdze veriteľov boli zvolení:

1. ADALYN INVESTMENTS INC., so sídlom Trust Company Complex Ajeltake road                 Majuro,Marshall Islands, IČO: 97098

2. Dynamic Group, spol. s r.o., so sídlom Na Výsluní 201/13, Praha 10, ČR, IČO: 46969373

3. smith&smith legal s.r.o., so sídlom Panenská 24, Bratislava, IČO: 36 360 341

Na základe Uznesenia č. 1 veriteľského výboru, bol za predsedu veriteľského výboru zvolený veriteľ - ADALYN INVESTMENTS INC., so sídlom Trust Company Complex Ajeltake road Majuro, Marshall Islands, IČO: 97098.

II. Prihlasovanie pohľadávok do konkurzu

Správca každú pohľadávku uplatnenú prihláškou doručenou správcovi bezodkladne po doručení zapísal do zoznamu pohľadávok v súlade s ustanoveniami § 25a a nasl. vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR.

Dňa 15.01.2019 vypracoval správca KONEČNÝ ZOZNAM POHĽADÁVOK podľa §31 ods. 1 ZKR a jeden exemplár predložil Okresnému súdu Bratislava Jeho doplnenia boli vytvorené dňa 18.01.2019, 23.01.2019, 12.03.2019, 15.04.2019, 22.05.2019,04.05.2020 a 19.03.2021 a zaslané súdu.

V základnej prihlasovacej lehote podľa ust. § 28 ods. 2 ZKR si do konkurzu prihlásili svoje pohľadávky celkovo 18 nezabezpečení veritelia spolu vo výške  250 219,45EUR a 1 zabezpečený veriteľ vo výške 39 249,79 EUR. Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil u správcu svoje nezabezpečené pohľadávky ešte 5 veritelia spolu vo výške 53 167,08 EUR.

Celkovo tak výška zistených nezabezpečených pohľadávok v konkurze, predstavuje sumu 303 386,53 EUR.

Celkovo tak výška zistených zabezpečených pohľadávok v konkurze, predstavuje sumu 39 249,79 EUR.

Celková suma nezabezpečených a zabezpečených pohľadávok v konkurze, predstavuje sumu 342 636,32 EUR.

Celková suma popretých pohľadávok: 0 EUR

Počet veriteľov popretých pohľadávok: 0

Zoznam prihlásených nezabezpečených veriteľov

       

p.č.

prihlásený veriteľ

prihlásená suma v EUR

zistená suma v EUR

1

ADALYN INVESTMENTS INC.

160 271,08

160 271,08

2

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

2 622,01

2 622,01

3

Dynamic Group, spol. s.r.o.

23 652,00

23 652,00

4

FROGMAN s.r.o.

1 741,73

1 741,73

5

Home Credit Slovakia, a.s.

4 745,22

4 745,22

6

HRQ SK s. r. o.

3 936,42

3 936,42

7

JKBOZ s. r. o.

929,53

929,53

8

Mesto Košice

49,14

49,14

9

Mokrý Martin

1 611,73

1 611,73

10

NATUR-PACK, a.s.

261,60

261,60

11

RECALL SK s.r.o.

1 854,58

1 854,58

12

Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava

4 639,36

4 639,36

13

SLOVNAFT, a.s.

3 713,64

3 713,64

14

smith§smith legal s.r.o.

120,00

120,00

15

Sociálna poisťovňa

28 627,41

28 627,41

16

SWAN, a.s.

3 435,49

3 435,49

17

Union poisťovňa, a. s.

3 193,10

3 193,10

18

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

4 815,41

4 815,41

   

250 219,45

250 219,45

po lehote

p.č.

prihlásený veriteľ

prihlásená suma v EUR

zistená suma v EUR

19

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

2 301,41

2 301,41

20

Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava

2 151,08

2 151,08

21

Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave

16,50

16,50

22

Slovak Parcel Service s.r.o.

2 994,01

2 994,01

23

Slovenská republika v zast. Slovenská obchodná inšpekcia

3 781,00

3 781,00

24

Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava

41 923,08

41 923,08

   

53 167,08

53 167,08

 

celkovo prihlásené pohľadávky

 

303 386,53

       
       
 

 

Zoznam prihlásených zabezpečených veriteľov

 

p.č.

prihlásený veriteľ

zistená suma v EUR

zistená suma v EUR

25

smith§smith legal s.r.o.

39 249,79

39 249,79

     

39 249,79

       
 

celkovo prihlásené pohľadávky (zabezpečené + nezabezpečené)

 

342 636,32

III. Súpis majetku všeobecnej a oddelenej podstaty

Správca vyhotovil súpis majetku všeobecnej podstaty Úpadcu. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 19/2019 zo dňa 28.01.2019. Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o súpisové zložky č. 2,3,4, bolo zverejnené v OV č. 83/2019 deň vydania 30.04.2019.

Súpis majetku všeobecnej podstaty

číslo súpisovej položky

Podstata

Názov

Súpisová hodnota [EUR]

Zabezpečenie

1

Všeobecná podstata

nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

1500

Nie

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty

o súp. zložky č. 2,3,4

Podstata

Názov

Súpisová hodnota [EUR]

Zabezpečenie

Všeobecná podstata

Doména cicompany.sk

50

Nie

Všeobecná podstata

Doména: dobremobily.sk

50

Nie

Všeobecná podstata

Doména: servis-mobilov.sk

50

Nie

       

V OV č. 233/2020, dňa 03.12.2020 bolo zverejnené Vylúčenie súpisových zložiek majetku č. 2,3,4 zo súpisu majetku všeobecnej podstaty.

Správca vyhotovil súpis majetku oddelenej podstaty Úpadcu. Súpis oddelenej  podstaty bol zverejnený v OV č. 247/2018 dňa 27.12.2018.

Súpis majetku oddelenej podstaty (príloha č. 1)

V OV č. 226/2020, dňa 24.11.2020 bolo zverejnené Vylúčenie súpisových zložiek majetku č. č.,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,44,45,46,47,50,51,52,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67, 68,69,70,71,72,73 zo súpisu majetku oddelenej podstaty.

 IV. Súdne konania

Všeobecná podstata

Dňa 09.07.2019 bol do kancelárie správcu doručený rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 30.04.2019 sp.zn.: 1Sžfk/98/2017, ktorým súd kasačnú sťažnosť podanú Finančným riaditeľstvom SR zamietol.

Dňa 09.07.2019 bol do kancelárie správcu doručený rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 22.05.2019 sp.zn.: 10Sžfk/18/2018, ktorým súd kasačnú sťažnosť podanú Finančným riaditeľstvom SR zamietol.

Dňa 13.09.2019 bolo do kancelárie správcu doručené Rozhodnutie Finančného riaditeľstva SR, ktorým sa Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. 103632932/2016 zo dňa 01.08.2016 zrušuje a vec vracia na ďalšie konanie a rozhodnutie.

Dňa 13.07.2020 bolo do kancelárie správcu doručené od Daňového úradu Trenčín, pobočka Prievidza Oznámenie o pokračovaní v daňovom konaní.

Dňa 05.08.2020 bolo do kancelárie správcu doručené Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín. Pobočka Prievidza o vyrubení rozdielu dane vo výške 33 872,65 Eur za zdaňovacie obdobie december 2013.

Dňa 17.08.2020 bolo do kancelárie správcu doručené Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín. Pobočka Prievidza o vyrubení rozdielu dane vo výške 7 818,03 Eur za zdaňovacie obdobie november 2013.

Oddelená podstata

Súpisová zložka č. 49 – zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke dlžníka: mobil online s.r.o. vo výške 37 718,13 Eur. Voči najväčšiemu dlžníkovi úpadcu, spoločnosti mobil online s.r.o., bol vydaný platobný rozkaz na zapletanie 37.718,13 Eur s prísl., voči ktorému bol v zákonnej lehote podaný odpor. Platobný rozkaz bol zrušený a vec postúpená príslušnému – Okresný súd Lučenec súdu na ďalšie konanie. Konanie bolo vedené pod sp. zn. 14Cb/54/2019.

Dňa 25.11.2020 sa uskutočnilo pojednávanie na OS Lučenec. V januári bolo súdne konanie prerušené a medzi stranami prebiehali rokovania za účelom uzatvorenia dohody.

Dňa 31.07.2020 bol na Okresný súd Lučenec zo strany žalobcu doručený návrh na pokračovanie v konaní. Súd vytýčil termín pojednávania na deň 07.09.2020 o 14:00 hod.

Okresný súd Lučenec, svojím uznesením č.k. 14Cb/54/2019-289 schválil zmier medzi žalobcom a žalovaným a to v nasledovnom znení:

 • Žalovaný zaplatí žalobcovi sumu vo výške 27.612,83 Eur;
 • Suma 27.612,83 Eur bude zaplatená v troch po sebe nasledujúcich mesačných splátkach. Každá jednotlivá splátka je splatná vždy k 10. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, pričom lehota na zaplatenie prvej splátky je v kalendárny mesiac nasledujúci po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o schválení zmieru;
 • Nárok na náhradu trov konania nemá ani jedna zo sporových strán.

Na konkurzný účet bola dňa 08.10.2020 poukázaná prvá splátka vo výške 10 000,- Eur.

 1. Speňažovanie majetku

Všeobecná podstata

            Majetok zapísaný vo všeobecnej podstate pod súp. zložkami: 2,3,4.

            Správca svojím šetrením zistil, že doména

 • cicompany.sk zapísaná pod súpisovou zložkou č. 2 je neplatná
 • dobremobily.sk zapísaná pod súp. zložkou č. 3 je zaregistrovaná iným užívateľom
 • servis-mobilov.sk zapísaná pod súp. zložkou č. 4 je zaregistrovaná iným užívateľom

            Nakoľko súpisové zložky č. 2,3,4 nebolo možné speňažiť sa Správca preto v zmysle §81 ods. 1 ZKR: „Ak majetok zapísaný do súpisu nie je možné speňažiť alebo náklady na jeho speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia, správca môže majetok po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu zo súpisu vylúčiť. Správca môže vylúčiť majetok zo súpisu po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu aj vtedy, ak vymáhanie majetku je zjavne neúčelné alebo náklady na jeho vymoženie a následné speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia“ sa obrátil na príslušný orgán - veriteľský výbor so žiadosťou o udelenie súhlasu s vylúčením súpisovej zložky č. 2,3,4 zo súpisu majetku všeobecnej podstaty. Dňa 03.12.2020 bol správcovi doručený od právneho zástupca predsedu veriteľského výboru Súhlas zo dňa 26.11.2020 s vylúčením vyššie uvedených súp. zložiek.

            V OV č. 233/2020, dňa 03.12.2020 bolo zverejnené Vylúčenie súpisových zložiek majetku č. 2,3,4 zo súpisu majetku všeobecne podstaty.

            Zároveň je v súpise majetku všeobecnej podstaty pod súp. zložkou č. 1 zapísaný nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v súp. hodnote 1500 Eur.

Oddelená podstata

Súpisová zložka č. 49 – zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke dlžníka: mobil online s.r.o. vo výške 37 718,13 Eur. Voči najväčšiemu dlžníkovi úpadcu, spoločnosti mobil online s.r.o., bol vydaný platobný rozkaz na zapletanie 37.718,13 Eur s prísl., voči ktorému bol v zákonnej lehote podaný odpor. Platobný rozkaz bol zrušený a vec postúpená príslušnému – Okresný súd Lučenec súdu na ďalšie konanie. Konanie bolo vedené pod sp. zn. 14Cb/54/2019.

Dňa 25.11.2020 sa uskutočnilo pojednávanie na OS Lučenec. V januári bolo súdne konanie prerušené a medzi stranami prebiehali rokovania za účelom uzatvorenia dohody.

Dňa 31.07.2020 bol na Okresný súd Lučenec zo strany žalobcu doručený návrh na pokračovanie v konaní. Súd vytýčil termín pojednávania na deň 07.09.2020 o 14:00 hod.

            Na základe záväzného pokynu zo dňa 02.09.2020 udeleného zabezpečeným veriteľom smith§smith legal s.r.o. bol majetok zapísaný v oddelenej podstate, pod súpis. zložkou č.  49 speňažovaný v súdnom konaní formou uzatvorenia súdneho zmieru za nižšie uvedených podmienok.

Okresný súd Lučenec, svojím uznesením č.k. 14Cb/54/2019-289 schválil zmier medzi žalobcom a žalovaným a to v nasledovnom znení:

 • Žalovaný zaplatí žalobcovi sumu vo výške 27.612,83 Eur;
 • Suma 27.612,83 Eur bude zaplatená v troch po sebe nasledujúcich mesačných splátkach. Každá jednotlivá splátka je splatná vždy k 10. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, pričom lehota na zaplatenie prvej splátky je v kalendárny mesiac nasledujúci po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o schválení zmieru;
 • Nárok na náhradu trov konania nemá ani jedna zo sporových strán.

Na konkurzný účet bola dňa 08.10.2020 poukázaná prvá splátka vo výške 10 000,- Eur.

Správca prostredníctvom Advokátskej kancelárie JUDr. Marianna Kuchtová, s.r.o., IČO: 368 545 31, sídlo: Cintorínska 22, 811 08 Bratislava (ďalej len „Advokátska kancelária“), vymáhal majetok úpadcu zapísaný v oddelenej podstate.

Správcovi sa prostredníctvom Advokátskej kancelárie podarilo speňažiť (vymôcť) sumu 1390,34 Eur pozostávajúcu zo 14 pohľadávok zapísaných v súpise majetku oddelenej podstaty pod súpisovými zložkami číslo:

 

1

smith&smith legal s.r.o.

Pohľadávka z obchodného styku

Alzbeta Ondrejkova

5,00

5,00

FV182381

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

6

smith&smith legal s.r.o.

Pohľadávka z obchodného styku

Boldog Michal

35,00

35,00

FV182477

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

17

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

František Rácz

6,99

6,99

FV182297

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

23

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

IT Specialists s.r.o.

90,00

90,00

FV175178

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

24

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Ivana Gavurova

5,00

5,00

FV182616

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

25

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

iveta mokosova

12,99

12,99

FV182537

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

26

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Jagerland, spol. s.r.o.

9,99

9,99

FV175499

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

32

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Kristína Kováčová

9,99

9,99

FV182603

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

42

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Martin Mikula

70,00

70,00

FV175280

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

43

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Martin Orsula 

2,50

2,50

FV181902

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

48

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Miroslav Toth Elektro MT

936,00

936,00

FV182646

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

53

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Patrik Melis

35,00

35,00

FV181491

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

55

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Peter Kilian

81,88

81,88

FV182152

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

59

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Radovan Pisar

90,00

90,00

FV182443

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

            Ostatné súpisové zložky majetku č.1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,18,19,20,21,22,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,44,45,46,47,50,51,52,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 sa správcovi nepodarilo speňažiť t.z. vymôcť a preto v zmysle    §81 ods. 1 ZKR: „Ak majetok zapísaný do súpisu nie je možné speňažiť alebo náklady na jeho speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia, správca môže majetok po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu zo súpisu vylúčiť. Správca môže vylúčiť majetok zo súpisu po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu aj vtedy, ak vymáhanie majetku je zjavne neúčelné alebo náklady na jeho vymoženie a následné speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia“ sa obrátiť na oddeleného veriteľa so žiadosťou o udelenie súhlasu s vylúčením týchto súp. zložiek zo zoznamu majetku. Dňa 19.11.2020 bol správcovi doručený od zabezpečeného veriteľa smith§smith s.r.o. súhlas zo dňa 10.11.2020 s vylúčením vyššie uvedených súp. zložiek.

            V OV č. 226/2020, dňa 24.11.2020 bolo zverejnené Vylúčenie súpisových zložiek majetku č. č.,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,44,45,46,47,50,51,52,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67, 68,69,70,71,72,73 zo súpisu majetku oddelenej podstaty.

 

B. ROZVRHOVÁ ČASŤ

Celkový výťažok zo speňaženia majetku všeobecnej  a oddelenej podstaty

I. Výťažok  zo speňaženia – všeobecná podstata

popis

výťažok

podstata

% z celkového výťažku

nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

1 500,00 Eur

Všeobecná podstata

4,79

Spolu

1 500,00 Eur

 

4,92 %

II. Výťažok  zo speňaženia – oddelená podstata

popis

Výťažok

podstata

% z celkového výťažku

Speňaženie pohľadávky zapísanej pod por. č. 49, dlžník: mobil online, s.r.o.

27 612,83 Eur

Oddelená podstata smith§smith legal

90,52

Speňaženie pohľadávok zapísaných pod por. č.:

1 390,34 Eur

Oddelená podstata smith§smith legal

4,56

Spolu

29 003,17 Eur

 

95,08 %

Spolu výťažok                                    30 503,17 Eur

 1. Pohľadávky proti  podstate

Všeobecná podstata

            Správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 229/2021 zo dňa 30.11.2021, oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a Oznam o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov. Lehota na podanie námietok uplynula dňa 31.12.2021. V tejto lehote nepodal žiaden z veriteľov námietky voči pohľadávkam proti podstate, ich zaradeniu alebo poradiu alebo voči nezaradeniu niektorej pohľadávky proti podstate do zoznamu.

            Z dôvodu, že výťažok speňaženia majetku patriaceho do všeobecnej podstaty nepostačuje ani na uspokojenie priradených pohľadávok proti podstate, pohľadávky proti podstate priradené k všeobecnej podstate z tohto dôvodu budú uspokojené v súlade s ust. § 87 ods. 4 ZKR – pomerne podľa prihláseného poradia.

Oddelená podstata

            Správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 229/2021 zo dňa 30.11.2021, oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a Oznam o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku pre zabezpečených veriteľov. Lehota na podanie námietok uplynula dňa 31.12.2021. V tejto lehote nepodal žiaden z veriteľov námietky voči pohľadávkam proti podstate, ich zaradeniu alebo poradiu alebo voči nezaradeniu niektorej pohľadávky proti podstate do zoznamu.

Zoznam pohľadávok proti podstate (príloha č. 2)

Pohľadávky proti všeobecnej podstate celkom: 32 437,21 Eur

Pohľadávky proti oddelenej podstate celkom vrátane odmeny správcu a súdny poplatok: 11 603,17 Eur

 1. Rozvrh pre zabezpečeného veriteľa smith§smith legal s.r.o.

Odmena Správcu z výťažku zo speňaženia majetku bola určená v zmysle nasledujúcich právnych predpisov: Podľa ustanovenia § 43 ZKR:

(1) ,,Správca má za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov nárok na paušálnu odmenu, ktorej výšku určí súd na jeho návrh po konaní prvej schôdze veriteľov. Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov má správca nárok na odmenu určenú ako percento z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu určeného na uspokojenie veriteľov prihlásených pohľadávok.“

(2),,Paušálna odmena správcu je splatná nasledujúci deň po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o jej určení; paušálna odmena správcu sa uspokojuje prednostne pred inými pohľadávkami proti podstate. Odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu je splatná v deň rozvrhu výťažku zo speňaženia tohto majetku.“

Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 prvá veta Vyhlášky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej v texte len ako „Vyhláška č. 665/2005 Z. z.“/: „Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov v konkurze podľa druhej časti zákona patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška (ďalej len „odmena z výťažku“).“

Výpočet odmeny správcu zo speňaženia majetku oddelenej podstaty: peňažná pohľadávka č. 49

Odmena správu bola vypočítaná podľa ustanovenia § 17 ods. 1 a § 16 ods.2, Vyhlášky č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR.

výpočet odmeny správcu: 

Výťažok zo všeobecnej podstaty pre účel výpočtu odmeny                                  27 612,83 Eur

náklady speňaženia                                                                                                              0 Eur

základ pre výpočet odmeny §17 ods.2 vyhl.                                                             27 612,83 Eur

odmena správcu                                                                                                       1656,76 Eur        

zníženie odmeny správcu  podľa § 16 ods.  2 vyhl.   –331,35  Eur                           1 325,41 Eur

Spolu odmena správcu                                                                                      1 325,41 Eur

Výpočet odmeny správcu zo speňaženia majetku oddelenej podstaty: peňažné pohľadávky

Odmena správu bola vypočítaná podľa ustanovenia § 17 ods. 2 a § 16 ods.2, Vyhlášky č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR.

výpočet odmeny správcu: 

Výťažok zo všeobecnej podstaty pre účel výpočtu odmeny                                   1 390,34 Eur

náklady speňaženia                                                                                                                 0 Eur

základ pre výpočet odmeny §17 ods.2 vyhl.                                                              1390,34 Eur

odmena správcu                                                                                                          69,52 Eur       

zníženie odmeny správcu  podľa § 16 ods.  2 vyhl.   – 13,9 Eur                                    55,62 Eur

Spolu odmena správcu                                                                                           55,62 Eur

SPOLU odmena správca za speňažovanie oddelenej podstaty: 1 325,41+55,62 = 1 381,03 Eur 

Súdny poplatok – speňaženie majetku zapísaného do všeobecnej podstaty, bol vypočítaný v súlade s ustanovením zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov zo základu 29 003,17 Eur, vo výške                                              58,00 Eur   

Rozvrh pre zabezpečeného veriteľa smith§smith legal s.r.o.:

Prihlásená suma

39 249,79Eur

Výťažok z oddelenej podstaty

29 003,17 Eur

Celková výška pohľadávok proti podstate priradená k oddelenej podstate vrátane súdneho poplatku a odmeny správcu

11 603,17 Eur

Rozdiel výťažku a priradených pohľadávok proti podstate

17 400 Eur

Suma vyplatená zabezpečenému veriteľovi

17 400 Eur

Neuspokojená časť zabezpečeného veriteľa

21 849,79 Eur

 

C. ZÁVER

V súlade s ust. § 101 ZKR Správca pripravil návrh konečného rozvrhu pre veriteľov, ktorý pred jeho zverejnením doručil príslušnému orgánu – zabezpečenému veriteľovi smith§smith legal s.r.o.

Správca určuje lehotu 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v OV na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku prípadne v tej istej lehote proti nemu uplatniť odôvodnené námietky.

V Bratislave, dňa 01.02.2022

JUDr. Vojtech Agner, správca