Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/70/2022

(FOP) Ján Smolka, IČO 32275170

Oravská Poruba , 02754 Oravská Poruba

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
20.10.2022
Zverejnený v OV č.:
202/2022
Dlžník:
Ján Smolka IČO 32275170, , Zábrež 203, 02754 Oravská Poruba,
Správca:
, M. R. Štefánika 73, 01001 Žilina,
Spisová značka súdu:
2OdK/70/2022
Spisová značka správcu:
2OdK/70/2022 S1862
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Týmto v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení oznamujeme, že dňa 14.10.2022 bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803 so sídlom Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava s prihlásenou sumou:

- pohľadávky č. 1 4.976,75 Eur

pohľadávky č. 2 -  1.895,87  Eur,

ktorá bola prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.