Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-33OdK/147/2022

(FO) Alievska Gjultene (23.08.1967)

Zimná 3271/4 , 82102 Bratislava

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
07.02.2023
Zverejnený v OV č.:
26/2023
Dlžník:
Alievska Gjultene IČO 23.08.1967, , Zimná 3271/4, 82102 Bratislava,
Správca:
Mgr. Michal Mihálik , Zámocká 14, 81101 Bratislava,
Spisová značka súdu:
33OdK/147/2022
Spisová značka správcu:
33OdK/147/2022 S1312
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

 

Oznam o insolvenčnom konaní - Notice of insolvency proceedings

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»

(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"

(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«

(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“

(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"

(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»

(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed

(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»

(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»

(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"

(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"

(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"

(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"

(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”

(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"

(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»

(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"

(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"

(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”

(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

 

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000.

Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29th May 2000.

 

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka : Gjultene Alievska, dátum narodenia: 23.08.1967, trvalý pobyt: Zimná 3271/4, 821 02 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“) Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, číslo konania: 3OdK/147/2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustees of the bankrupt Gjultene Alievska, born: 23.08.1967, residing: Zimná 3271/4, 821 02 Bratislava, Slovak Republic (hereinafter only „the Bankrupt“) our duty is to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava I No. 3OdK/147/2022 bankruptcy was declared on the Bankrupt´s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 25.01.2023. Dňom 26.01.2023 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

This resolution of the District Court Bratislava I was published in the Commercial Report (Bulletin) on 25th of January 2023. Bankruptcy was declared on 26th of January 2023.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva dlžníkom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na dlžníka začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).

The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from beginning of a restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on restructuralization of the bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2 BRA).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Mgr. Michal Mihálik – správca, so sídlom Zámocká 14, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).

The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – Mgr. Michal Mihálik – the trustee, Zámocká 14, 811 01 Bratislava, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

 The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinný v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedenie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene EURO. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“) the creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the trustee. The registration has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the registration has to be filled in a special registration form, which has to be dated and signed. The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be registered in EURO. Documents prooving the information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú podpísané a datované, alebo nebudú obsahovať znalecký posudok (nepeňažné pohľadávky) sa v konkurze neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Registrations that will not fulfill the requirements stated by the law or will not registered on the required registration form or will not be signed or dated or not contain an expert opinion (non-financial claim) not be considered as claims in the bankruptcy. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to ammend or to correct the incorect or the incomplete registration.

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).

General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act (§ 204 letter g) BRA).

Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia” (https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).

Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called “Standards and Forms” in the section called “Bancruptcy and Restructuring” https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th May 2015.

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.01.2023 č.k. 33OdK/147/2022, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 25.01.2023, dňom 26.01.2023 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Gjultene Alievska, dátum narodenia: 23.08.1967, trvalý pobyt: Zimná 3271/4, 821 02 Bratislava, Slovenská republika. V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka vyzývam zahraničných veriteľov aby si v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: Mgr. Michal Mihálik – správca, so sídlom Zámocká 14, 811 01 Bratislava, Slovenská republika k číslu konania 33OdK/147/2022. V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje: i. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje zahraničného veriteľa; ii. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum jej splatnosti, ak je odlišný; iii. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku; iv. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto nákladov a súvisiace údaje; v. povaha pohľadávky; vi. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho; vii. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum, ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a viii. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní. K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.

 Notification to foreign creditorsAccording to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the resolution of the District court Bratislava I from 11th of January 2023, file No. 33OdK/147/2022. This resolution of the District Court in Bratislava I was published in the Commercial Report (Bulletin) on 25th of January 2023. Bankruptcy was declared on 26th of January 2023. The bankruptcy was declared on the estate of debtor Gjultene Alievska, born: 23.08.1967, residing: Zimná 3271/4, 821 02 Bratislava, Slovak Republic. According to the Regulation and BRA the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the mgr. Michal Mihálik – správca, Zámocká 14, 811 01 Bratislava, Slovak Republic to the file No. 33OdK/147/2022. According to the article 55 of the Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must contain dates below: i. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the foreign creditor; ii. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose and the date on which it became due, if different; iii. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest; iv. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the details of those costs; v. the nature of the claim; vi. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim; vii. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security has been registered, the registration number; and viii. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed. The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence. Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency practitioner or the debtor in possession may require the creditor to provide a translation in the official language of the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the lodging of claims.