Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 23R/1/2022

(PO) Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., IČO 47036885

Veľké Leváre 1113, 90873 Veľké Leváre

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Dátum zverejnenia:
19.06.2023
Zverejnený v OV č.:
116/2023
Dlžník:
Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. IČO 47036885, , Veľké Leváre 1113 / 0, 90873 Veľké Leváre,
Správca:
, Murgašova 3, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
23R/1/2022
Spisová značka správcu:
23R/1/2022 S2082
Druh:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Text:

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

v reštrukturalizácii dlžníka Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., so sídlom Veľké Leváre 1113,
Veľké Leváre 908 73, IČO: 47 036 885

 

Sp. zn. :                                                OS Nitra, 23R/1/2022

Dátum a čas konania :                    13.06.2023 o 15:00 hod.

Miesto konania :                               video rozhovor cez MS Teams

Prítomní :                                            za správcu: JUDr. Ing. Jaroslav Dolný

                                                               Členovia veriteľského výboru:

  1. OTIS SCS (JUDr. Martin Provazník) – prítomný
  2. COFICAB-PORTUGAL - COMPANHIA DE FIOS E CABOS LDA (JUDr. Attila Nagy) – prítomný
  3. COFICAB EASTERN EUROPE SRL (JUDr. Attila Nagy) – prítomný
  4. TEKABEN GROUP a. s. (Ing. Milan Kohút) – prítomný
  5. AWECO Appliances Slovakia k.s. (Martin Baraniak) – prítomný

Program :                                            1. Otvorenie

2. Diskusia

3. Schvaľovanie reštrukturalizačného plánu

4. Záver

 

 

K bodu č. 1)

Zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané v súlade s ustanovením § 128 odsek 1, veta druhá zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj len „ZKR“) predsedom veriteľského výboru, ktorý konštatuje, že veriteľskému výboru bol v zmysle ustanovenia § 143 ZKR predložený predkladateľom plánu záverečný návrh plánu na predbežné schválenie.

V zmysle uvedeného je programom tohto zasadnutia veriteľského výboru nasledovný bod:  Schvaľovanie reštrukturalizačného plánu.

Na úvod predseda veriteľského výboru konštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané v súlade so zákonom ZKR, pričom členovia veriteľského výboru nemajú námietky voči zvolaniu veriteľského výboru. Zasadnutia veriteľského výboru sa zúčastnili všetci jeho členovia, a teda veriteľský výbor je uznášaniaschopný.

K bodu č. 2)

Dlžník v zákonnom termíne predložil členom veriteľského výboru návrh reštrukturalizačného plánu, s ktorým sa jednotliví členovia veriteľského výboru oboznámili. Predseda veriteľského výboru vyzval jednotlivých členov veriteľského výboru na začatie diskusie o reštrukturalizačnom pláne.

Následne prebehla diskusia k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu, pričom jednotliví členovia veriteľského výboru vyjadrili svoje názory.

K bodu č. 3)

Po ukončení diskusie nechal predseda veriteľského výboru hlasovať o nasledovnom uznesení :

„Veriteľský výbor schvaľuje predložený návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. a žiada reštrukturalizačného správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze a zároveň odporúča účastníkom plánu hlasovať o schválení plánu, a to tak aby hlasovali za jeho prijatie.“

Hlasovanie :                                      Za: ............................. 5

                                                               Proti : ....................... 0

                                                               Zdržali sa: ..............  0

Predseda veriteľského výboru konštatuje, že za prijatie navrhovaného uznesenia hlasovali všetci členovia veriteľského výboru, a teda veriteľský výbor predložený návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. schválil.

K bodu č. 4)

Po Predseda veriteľského výboru oboznámil prítomných, že bezodkladne po ukončení zasadnutia veriteľského výboru požiada správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze.

Zasadnutie veriteľského výboru bolo skončené o 15:35 hod.

V Bratislave, dňa 13.06.2023

 

 

 

_________________________________

JUDr. Martin Provazník

predseda veriteľského výboru