Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-6K/8/2012

(PO) HOME STUDIO, a.s., IČO 36783200

Bajkalská 29 , 82105 Bratislava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
24.02.2014Okresný súd Bratislava I Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HOME STUDIO s. r. o...
27.01.2014Okresný súd Bratislava I Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom ul. 29. au...
22.11.2013Okresný súd Bratislava IOkresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HOME STUDIO, a.s., s...
25.10.2013Okresný súd Bratislava I Súd povoľuje vstup veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Br...
21.01.2013JUDr. Peter Petrán Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
21.01.2013JUDr. Peter Petrán Iné zverejnenie
17.01.2013JUDr. Peter Petrán Iné zverejnenie
18.12.2012JUDr. Peter Petrán Iné zverejnenie
07.11.2012Okresný súd Bratislava I Súd priznáva správcovi: JUDr. Peter Petrán, so sídlom kancelárie Odborárske nám. 3, 811 07 Bratisla...
22.10.2012JUDr. Peter Petrán Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
10.10.2012JUDr. Peter Petrán Iné zverejnenie
05.10.2012JUDr. Peter Petrán Súpis všeobecnej podstaty
03.09.2012JUDr. Peter Petrán Iné zverejnenie
24.08.2012Okresný súd Bratislava ISúd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Peter Petrán, so sídlom kancelárie Odborárske nám. 3, 811 ...
22.08.2012JUDr. Peter Petrán Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
27.07.2012JUDr. Peter Petrán Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
13.07.2012Okresný súd Bratislava IVyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu
18.05.2012Okresný súd Bratislava IUstanovenie správcu,
18.05.2012Okresný súd Bratislava IUpovedomenie o zrušení pojednávania vo veci navrhovateľa - veriteľa: Rastislav Bašnár, podlahárs...
23.04.2012Okresný súd Bratislava ISpisová značka: 6K/8/2012 Upovedomenie o určenom termíne pojednávania Vo veci navrhovateľa - ver...