(PO) Specialist s.r.o., IČO 45987921

Saratovská 3, 84102 Bratislava

Súpis oddelenej podstaty
Dátum zverejnenia:
27.09.2017
Zverejnený v OV č.:
184/2017
Dlžník/Úpadca:
Specialist s.r.o. IČO 45987921, , Saratovská 3, 84102 Bratislava ,
Správca:
Ing. Anna Bružeňáková , Jesenná 4, 82109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/51/2016
Spisová značka správcu:
8K/51/2016/S1450
Druh:
Súpis oddelenej podstaty
Text:

Správca úpadcu Specialist s.r.o., so sídlom Saratovská 3, 841 02 Bratislava, IČO: 45 987 921 v zmysle § 76 ods.1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov vyhotovuje súpis oddelenej podstaty úpadcu:

Zabezpečený veriteľ: ConsumerFinance Holding, a.s., ICO: 35923130, Hlavné námestie 12, 06001 Kežmarok

Zabezpečená pohľadávka evidovaná v konečnom zozname pohľadávok pod č.:19-S-1

P.č. 60: : Iná majetková hodnota, suma: 5.356,53 Eur, zapísané 21.9.2017, právnydôvod: suma vyplatená platbou zo dňa 14.08.2017 a platbou zo dňa 14.09.2017 na základe výzvy na uhradenie zabezpečeného záväzku zo dňa 02.%8.2017.

Ing. Anna Bružeňáková, správca