(PO) TRX Group s. r. o., IČO 52314278

J.C. Hronského 1634/10, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
28.11.2019
Zverejnený v OV č.:
230/2019
Dlžník/Úpadca:
TRX Group s. r. o. IČO 52314278, , J.C. Hronského 1634/10 / 0, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto,
Správca:
JUDr. Viera Kubicová , Záhradnícka 68, 82108 Bratislava 2,
Spisová značka súdu:
37K/47/2019
Spisová značka správcu:
37K/47/2019 S272
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:
eňažná pohľadávka Všeobecná podstata Preddavok zložený dlžníkom pri podaní návrhu na konkurz na Okresný súd Bratislava I Nie 1 500,00 € -- Zaradený do súpisu