Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/190/2022

(FO) Ferko Emil (19.07.1961)

Sedliská 512, 09409 Sedliská

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
11.1.2023
Dátum zverejnenia:
25.01.2023
Zverejnený v OV č.:
17/2023
Autor oznamu:
Okresný súd Prešov
Spisová značka:
5OdK/190/2022
ICS:
8122204512
Vydal:
Mgr. Alena Paveleková
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Prešov
Dlžník:
Emil Ferko , Sedliská 512, 09409 Sedliská, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Emil Ferko , Sedliská 512, 09409 Sedliská, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Emil Ferko, nar. 19.07.1961, trvale bytom 094 09 Sedliská 512 správcom ktorého je Mgr. Adrián Fabian, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, o odvolaní správcu z funkcie, takto
Rozhodnutie:
I. Odvoláva Mgr. Adriána Fabiana, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov z funkcie správcu. II. Ustanovuje do funkcie správcu: Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 51 128 535.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Oznam: