(PO) ŠTRKOPIESKY a STAVOHMOTY, a.s., IČO 35685239

Podhradská cesta 2, 03852 Sučany

Odvolanie správcu
Dátum vydania:
22.12.2023
Dátum zverejnenia:
02.01.2024
Zverejnený v OV č.:
1/2024
Autor oznamu:
Okresný súd Žilina
Spisová značka:
7K/10/2017
ICS:
5117215855
Vydal:
JUDr. Ing. Katarína Muráriková
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Okresný súd Žilina
Dlžník/Úpadca:
ŠTRKOPIESKY a STAVOHMOTY, a.s. IČO 35685239, , Podhradská 2, 03852 Sučany, Slovenská republika
Navrhovatelia:
ŠTRKOPIESKY a STAVOHMOTY, a.s. IČO 35685239, , Podhradská 2, 03852 Sučany, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: ŠTRKOPIESKY a STAVOHMOTY, a.s., so sídlom Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 35 685 239, správcom ktorého je: JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, značka správcu: S1242, takto
Rozhodnutie:
Odvoláva JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, značka správcu: S1242, z funkcie správcu úpadcu ŠTRKOPIESKY a STAVOHMOTY, a.s., so sídlom Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 35 685 239.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Oznam: