(PO) HORICA s.r.o., IČO 51115999

Skuteckého 133/30, 97401 Banská Bystrica

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
26.03.2024
Dátum zverejnenia:
03.04.2024
Zverejnený v OV č.:
65/2024
Autor oznamu:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka:
2K/4/2024
ICS:
6124249446
Vydal:
Mgr. Zuzana Antalová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Banská Bystrica
Dlžník/Úpadca:
HORICA s.r.o. IČO 51115999, , Skuteckého 133/30, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Navrhovatelia:
HORICA s.r.o. IČO 51115999, , Skuteckého 133/30, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Finančné riaditeľstvo SR - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka HORICA s.r.o., so sídlom Skuteckého 133/30, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 115 999, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 32785/S, takto
Rozhodnutie:
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi HORICA s.r.o., so sídlom Skuteckého 133/30, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 115 999
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Oznam: